DEL

Som et ledd i arbeidet med oppfølging av Forvaltningsplanen for Barentshavet har NIFES analysert innholdet av fremmedstoffer i torsk, lodde, reker og polartorsk fra dette havområdet.


( 02.04.2009 )

[raw]

Miljøverndepartementet la i 2006 frem en forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Flere arbeidsgrupper ble nedsatt, blant annet en overvåkningsgruppe som  koordinerer en årlig rapportering av overvåkningsaktiviteten i Barentshavet. Dette omfatter blant annet kartlegging av forurensingssituasjonen, som inkluderer fagfeltet trygg sjømat der Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har et sentralt nasjonalt ansvar. Instituttet kartlegger årlig forekomsten av metaller, organiske forbindelser, pesticider, bromerte flammehemmere, og perfluorerte forbindelser i noen utvalgte arter som Havforskningsinstituttet samler inn på sine tokt  i Barentshavet.

 

– Det er generelt lave forekomster av miljøgifter i torsk, reker, polartorsk og lodde fra Barentshavet, men det er gjort noen funn der gjennomsnittsverdier ligger nært opptil EUs øvre grenseverdier sier forsker Amund Måge, som er NIFES’ representant i overvåkningsgruppen.

 

Statusrapporten fra overvåkningsgruppen er et samarbeid mellom 21 forskjellige institusjoner. Den fullstendige statusrapporten ”Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkningsgruppen 2009” kan lastes ned fra Havforskningsinstituttet sine hjemmesider.

 

Resultater av fremmedstoffanalysene:

Torsk
Torsken er en viktig sjømatressurs i Norge. I 2008 ble det samlet inn 100 prøver av torsk, og det ble tatt prøver av både filet og lever. Den magre torskefileten er følsom for akkumulering av kvikksølv, men resultatene viser at filet av torsk fra Barentshavet har svært lave nivåer av kvikksølv. Torskeleveren er utsatt for opphopning av fettløselige organiske miljøgifter, og av disse er dioksiner og dioksinliknende PCB den største utfordringen i forhold til EUs grenseverdier. I 2007 var gjennomsnittsverdien for dioksiner og dioksinliknende PCB lik EUs øvre grenseverdi på 25 ng TE/kg våtvekt i torskelever. I 2008 hadde kun fire av prøvene nivåer som oversteg EUs øvre grenseverdi. Verdiene var lavere i 2008 sammenliknet med 2007, men det er for tidlig å si om det er en avtakende trend. Prøvetakningen er stikkprøvebasert. 

 

Reke
Reker er populær sjømat og årlig fanges det rundt 30 000 tonn. Det ble i 2008 tatt tre samleprøver à fem kilo reker fra tre ulike posisjoner i Barentshavet. EUs øvre grenseverdier gjelder for spiselig del, og analyser av pillede reker viste ingen overskridelser av grenseverdiene for tungmetaller eller organiske miljøgifter. Prøvetakningen er stikkprøvebasert og omfanget er beskjedent.

 

Lodde
Lodde brukes blant annet som råstoff til fiskefôr, og forurensning av lodde er en viktig indikator på innholdet av fremmedstoffer i dette råstoffet. Det ble tatt tre samleprøver à fem kilo lodde i 2008, og nivået av fremmedstoffer lå generelt godt under EUs øvre grenseverdier for både fisk og fôrmidler til fisk. Fremmedstoffsituasjonen i lodde kan imidlertid ikke brukes som indikator på innholdet av fremmedstoffer i fiskefôr i sin alminnelighet, ettersom fiskefôr fremstilles av mange ulike typer råstoff. Prøvetakningen er stikkprøvebasert og omfanget er beskjedent.

 

Polartorsk
Polartorsk er en art som ikke utnyttes kommersielt i norsk fiskeri, men er viktig i den arktiske fødekjeden som mat for blant andre torsk og sjøpattedyr. Innholdet av fremmedstoffer i polartorsk påvirker dermed sjømattryggheten indirekte. Det har vært vanskelig å få tak i polartorsk, men en samleprøve fra 2006, to samleprøver fra 2007 og tre samleprøver fra 2008 har nå blitt analysert. Nivåene av fremmedstoffer var lave i den analyserte polartorsken. Prøvetakningen er stikkprøvebasert og omfanget er beskjedent.

 

Annen Overvåkning
I tillegg til indikatorartene som inngår i forvaltningsplanen, overvåker NIFES også forekomsten av fremmedstoffer i blåkveite og atlantisk kveite fra Barentshavet. Disse har tidligere vist enkelte overskridelser av EUs øvre grenseverdier for kvikksølv og dioksiner. Det pågår en større undersøkelse nå.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.