DEL

Kvoterådene for 2010 fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er nå klar for bestandene kolmule, lodde, makrell, vestlig taggmakrell, NVG-sild, øyepål og tobis.


( 16.10.2009 )

[raw]

Kolmule
Sammendrag av ICES’ anbefalinger oktober 2009.
Anbefalt kvote 2010: 540 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 384 000 tonn
Auke i rådet for kolmule:Avtalt kvote 2009: 606 000 tonn

 

Status
ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Årsklassene 2005-2008 er blant de laveste observerte. Disse svake årsklassene har ført til en nedgang i gytebestanden fra den historiske toppen i 2003-2004 på mer enn 7 millioner tonn til 3,6 millioner tonn i begynnelsen av 2009. Gytebestanden i 2010 ventes å være ca 3,0 millioner tonn, for deretter å gå ned til ca. 2,6 millioner tonn i 2011.

 

Høstingsregel
Kyststatene Norge, EU og Færøyene ble i 2008 enige om en høstingsregel der kvoten skal tilsvare en fiskedødelighet på 0,18 når gytebestanden er over 2,25 millioner tonn. Hvis bestanden er mindre skal en lavere fiskedødelighet legges til grunn. ICES har vurdert denne planen som forenlig med prinsippene for føre-var forvaltning.

 

Forvaltningsråd
ICES anbefaler at fisket bør forvaltes i henhold til avtalt forvaltningsplan, som innebærer en kvote på 540 000 tonn i 2010. Selv om den vedtatte forvaltningsplanen følges ventes gytebestanden i 2011 å bli redusert med 14 % i forhold til 2010. Nedgangen i gytebestanden er ventet å fortsette på kort sikt hvis rekrutteringen fortsetter å ligge på de siste års lave nivå.

 

Havforskningsinstituttets kommentar
Havforskingsinstituttet støtter anbefalingene fra ICES.
Nøkkeltall
Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,51
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,32
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,18
Ventet fiskedødelighet i 2009: F = 0,18
Ventet gytebestand i 2010: 3,0 millioner tonn

 

Auke i rådet for kolmule:

-Siste års bestandsberegning av kolmule har ført til ei oppjustering av gytebestanden. Det igjen har ført til ein auke i anbefalingen i høve til i fjor. Rådet er på maks 540 000 tonn, som er ca 40 prosent høgare enn anbefalt i fjor, men lågare enn den avtalte 2009-kvote på 606 000 tonn, seier Åge Høines, bestandsansvarleg for kolmule på Havforskingsinstituttet.

 

Lodde i Barentshavet
Samandrag av ICES-tilrådingar oktober 2009
Anbefalt kvote 2010: 360 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 390 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 390 000 tonn

Status
Den modnande delen av loddebestanden i Barentshavet vart mengdemålt i september 2008 til å vere ca 2,3 millionar tonn, og bestanden er vurdert til å ha full reproduksjonsevne.
Den modnande bestanden i 2009 vil i hovudsak bestå av 2006-årsklassen, med noko tilskot frå 2007-årsklassen. 2006-årsklassen er den første talrike årsklassen på 6 år. Dei to neste årsklassane er også gode. Resultata frå 0-gruppeundersøkingane i 2009 viser at 2009-årsklassen på yngelstadiet er god, men svakare enn 2008-årsklassen var på yngelstadiet.
Bestandsmålet 2009 er lågare enn ein skulle vente med normal dødelegheit, og ein del av den målte nedgangen skuldast truleg auka beiting frå veksande botnfiskbestandar.

Forvaltingsråd
Den vedtekne haustingsregelen inneber ein fangst på 360 000 tonn våren 2010.
Gytebestanden for 2010 er rekna å verta om lag 500.000 tonn. Årsaka til nedgangen frå 2,3 millionar tonn til venta gytebestand, er venta beiting av ein stor torskebestand og fisket.

Haustingsregel
Den norsk-russiske fiskerikommisjonen vedtok under sin 31. sesjon hausten 2002 ein haustingsregel som medfører at fisket skal regulerast slik at biomassen som får lov til å gyte, skal ha 95 % sjanse for å vere over ei nedre grense (Blim). Denne grenseverdien er sett til 200 000 tonn, som er noko meir enn den lågaste gytebestanden (1989) som har produsert ein svært god årsklasse.
I perioden 1984-2008 har torskens årlege konsum av lodde variert mellom 0,2 og 3,0 mill tonn. Ungsild et loddelarver, og ein meiner at den relativt store ungsildbestanden i Barentshavet i periodane 1984-1986, 1992-1994, og frå 2000 var viktigaste årsaka til dei dårlege loddeårsklassene i dei same periodane. I 2010 er det venta lite ungsild i Barentshavet, så på kort sikt ventar vi at rekrutteringsforholda for lodda skal vere gode.

Viktige tal
Kritisk gytebestandsnivå (Blim):  200 000 tonn
Mål for gytebestandsnivå (Btarget): ikkje bestemt
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa):   ikkje relevant
Kritisk fiskedødsrate (Flim):   ikkje relevant
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa):   ikkje relevant
Venta gytebestand 2010 ved ein fangst på 360 000 tonn våren 2010:  ca. 500 000 tonn.

 

Havforskingsinstituttets kommentar
Havforskingsinstituttet stør tilrådinga frå ICES.

 

Kvoterådet for lodde er redusert i høve til i fjor:

-Det er målt mindre lodde i Barentshavet i år enn i fjor, og nedgangen er størst for den umodne lodda. 2010-rådet for lodde er på 360 000 tonn, en reduksjon på 30 000 tonn fra i fjor, seier Sigurd Tjelmeland, bestandsansvarleg for lodde og ein av Havforskingsinstituttet sine representantar i ICES sin rådgjevingskomite.

 

 

ICES er bekymret for makrellbestanden. Foto: Terje Engø.


Makrell
Sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2009.
Anbefalt kvote 2010: 527 – 572 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 443 – 578 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 569 000 tonn

Status
ICES har vurdert makrellbestanden og mener det er risiko for at den blir beskattet på en ikke-bærekraftig måte. Gytebestandsnivået i 2009 er over føre-var-nivået (Bpa) og bestanden er dermed klassifisert til å ha full reproduksjonsevne, men fiskedødeligheten i 2008 var litt over grenseverdien Fpa, som innebærer risiko for at beskatningen ikke er bærekraftig.

Høstingsregel
Kyststatene Norge, EU og Færøyene ble i 2008 enige om en høstingsregel der kvoten skal tilsvare en fiskedødelighet mellom 0.20 og 0.22 når gytebestanden er over 2,2 millioner tonn. Hvis bestanden er mindre skal en lavere fiskedødelighet legges til grunn. ICES har vurdert denne planen som forenlig med prinsippene for føre-var-forvaltning.

Forvaltningsråd
Gytebestanden har økt fra 1,8 millioner tonn i 2002 til 2.5 millioner tonn i 2008. Årsaken er at 2002-årsklassen er svært god og årsklassene 2004 og 2005 er relativt gode. Økt overlevelse av den store 2002-årsklassen på grunn av en generell reduksjon i fiskedødelighet i de siste årene har også bidratt positivt. Det er foreløpig utilstrekkelig informasjon for å bekrefte størrelsene på 2006 årsklassen, men den var en av årsklassene som dominerte i fangstene under økosystemtoktet i Norskehavet i juli-august 2009. Tilgjengelig informasjon tyder på at utbredelsen av gyteområdet og beiteområdene for makrell har ekspandert i de senere år. Makrell har blitt fisket kommersielt i områder som det tidligere ikke har vært fisket, spesielt innenfor Islands territorialfarvann.
Fangstene i 2009 ventes å bli om lag 830 000 tonn.  Dette gir en fiskedødelighet på F = 0.31. Fangstene fra kyststatene er ventet å bli over 700 000 tonn i 2009, som er godt over det den nye forvaltningsplanen ville gi. I tillegg er det rapportert fangster på 112 000 tonn makrell i islandsk farvann.
I henhold til den nye forvaltningsplanen (F mellom 0,20 og 0,22) kan totalfangsten i 2010 ligge mellom 527 000 og 572 000 tonn. Ved uttak innenfor disse grensene ventes gytebestanden å holde seg stabil på omlag 2.4-2.5 millioner tonn i 2010 og 2011.
Ellers gjentar ICES anbefalingene fra tidligere år om at omforente kvoter må dekke alle områder hvor nordøstatlantisk makrell fiskes. Nordøstatlantisk makrell består av tre gytekomponenter: Nordsjø, vestlig og sørlig.  Nordsjøkomponenten er fortsatt på et lavt nivå. For å beskytte den særskilt, råder ICES til:
• å stenge Skagerrak, sentrale og sørlige Nordsjøen hele året
• å stenge nordlige delen av Nordsjøen i perioden 15. februar – 31. juli
• at minstemålet på 30 cm i Nordsjøen må opprettholdes.

 

Havforskningsinstituttets kommentar
Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.

Nøkkeltall
Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,67 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 2,3 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,42
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,23
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,20 – 0,22
Ventet fiskedødelighet i 2009: F = 0,31
Ventet gytebestand i 2009: 2,5 millioner tonn

 

Vestlig taggmakrell
Sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2009.
Anbefalt kvote 2010: 180 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 180 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 170 000 tonn

Status
ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne. Fiskedødeligheten har holdt seg lav siden 2000. ICES har ikke etablert referanseverdier for fiskedødeligheten. 2001-årsklassen er sterk, og har gitt gytebiomassen et løft de siste årene.
I 2008 var fangsten 140 000 tonn som er en økning fra 2007, men fremdeles under gjennomsnittet for de siste årene og godt under anbefalt og vedtatt kvote.

Forvaltningsråd
Det er laget en forvaltningsplan for vestlig taggmakrell som ikke er endelig vedtatt, men som ICES har evaluert til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen for de neste tre år. I følge denne planen skal kvoten være på inntil 180 000 tonn for hvert av årene 2008, 2009 og 2010. ICES anbefaler kvoter i samsvar med denne planen.
Der er tre bestander av taggmakrell, en vestlig, en sydlig og en i Nordsjøen. Disse bestandene er mer adskilte enn bestandskomponentene av makrell. Fiskerireguleringene følger ikke alltid grensene for bestandenes utbredelse, spesielt i områdene rundt Den Engelske Kanal. Det fører til at mens uttaket av vestlig taggmakrell er lavere enn kvoteanbefalingen, er uttaket av Nordsjøbestanden høyere enn anbefalt. ICES tilrår at forvaltningsenhetene justeres slik at de samsvarer med bestandenes utbredelse.
Det norske fisket i Nordsjøen beskatter den vestlige bestanden, og er med i fangststatistikken for denne bestanden.

Nøkkeltall
Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,4 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 1.8 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert.
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = Ikke definert.
Ventet gytebestand i 2009 = 2,6 millioner tonn

 

Havforskningsinstituttets kommentar
Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.

 

Norsk vårgytende sild
Sammendrag av ICES’ anbefalinger oktober, 2009
Anbefalt kvote 2010: 1 483 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 1 643 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 1 643 000 tonn

Status
ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Gytebestanden i 2009 er beregnet til 13,3 millioner tonn. Gytebestanden består av en mengde sterke årsklasser, men toktdata tyder på at årsklassene etter 2004 er svake. Gytebestanden i 2010 ventes å være ca 12,2 millioner tonn, for deretter å gå ned til ca. 10,8 millioner tonn i 2011.

Forvaltningsråd
ICES anbefaler at fisket bør forvaltes i henhold til avtalt forvaltningsplan, som innebærer en kvote på 1,483 millioner tonn i 2010.
De fem kyststatene EU, Norge, Russland, Island og Færøyene, som forvalter bestanden i fellesskap, ble i 1999 enige om en langsiktig forvaltningsstrategi. Et viktig element er at en tar sikte på å holde fiskedødeligheten i bestanden lavere enn 0,125. Videre ble partene i 2001 enige om at fiskedødeligheten skal reduseres dersom gytebestanden blir mindre enn 5 millioner tonn (Bpa). ICES har vurdert målsettingene i forvaltningsplanen til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Det ble for 2009 oppnådd enighet mellom kyststatene om en totalkvote på 1,643 millioner tonn, som samsvarte med den langsiktige forvaltningsstrategien.

 

Havforskningsinstituttets kommentar
Havforskingsinstituttet støtter anbefalingene fra ICES.

Nøkkeltall
Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 2,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 5,0 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,15
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå = 0,125
Ventet fiskedødelighet i 2009 = 0,125
Ventet gytebestand i 2010 = 12,2 millioner tonn

 

Øyepål
Sammendrag av ICES sine anbefalinger, oktober 2009:
Anbefalt kvote for 2010: 307 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 157 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 157 000 tonn

Status
De siste beregninger viser at bestanden har full reproduksjonsevne. Fiskedødeligheten har generelt var lavere enn naturlig dødelighet og den har avtatt i de seinere år til betydelig under langtidsgjennomsnittet (0,6).

Forvaltningsråd
For å holde gytebestanden over føre-var-grensen må fisket i 2010 være mindre enn 307 000 tonn.

 

Kommentar fra Havforskningsinstituttet
Eksisterende tiltak for å redusere bifangst av konsumarter bør opprettholdes eller forbedres.Havforskningsinstituttet støtter ICES sine anbefalinger.

Nøkkeltall
Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
Føre-var-gytebestand = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = ikke definert
Føre-var fiskedødelighet =ikke definert
Fiskedødelighet i 2008: F (1-2 år) = 0,12
Gytebestand i 2009 = 186 000 tonn

 

Tobis i Nordsjøen
Sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2009
Anbefaling for 2010: Forsøksfiske
Anbefalt kvote for 2009: 400 000 tonn.
Avtalt kvote for 2009: 400 000 tonn i EU-sonen. Norsk sone stengt

Status
ICES vurderer tobisbestanden til å stå i fare for å ha redusert reproduksjonsevne (under Bpa). Fiskedødeligheten avtok mellom 2001 og 2007, men  økte igjen i 2008 og 2009. Den nåværende fiskedødeligheten er imidlertid usikker og bestandens tilstand kan ikke vurderes med hensyn til bærekraftig høsting.

Forvaltningsråd
Forvaltningen av tobisfisket bør sikte mot å hindre lokal utarming av tobisfelt, spesielt i områder der predatorer samler seg.
ICES anbefaler at tobisfelt som er påvist ikke å ha kommersielt fangstbare bestander bør stenges til overvåkningsprogram har påvist at de lokale bestandene er blitt gjenoppbygd.  På andre tobisfelt bør det kun tillates fiske i 2010 dersom informasjon fra forsøksfiske viser at bestanden kan gjenoppbygges til over føre-var-nivået (Bpa) i 2011.

Nøkkeltall
Kritisk gytebestand (Blim) = 430 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 600 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa): ikke definert
Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre årene: 0,55
Forventet fiskedødelighet i 2009: 0,69
Forventet gytebestand i 2010 (foreløpige resultat etter endt fiske i 2009): 456 000 tonn
Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2010 lar seg ikke tallfeste på grunn av manglende informasjon om 2009-årsklassen.

 

Havforskningsinstituttets kommentarer
På grunn av den negative utviklingen for tobis i NØS, har Fiskeri- og kystdepartementet bedt Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet i samarbeid med næringen om å foreslå et nytt forvaltningsopplegg for tobis i norsk økonomisk sone. Den nye forvaltningen går ut på å stenge av deler av tobisfeltene for fiske. Dette skal sikre bærekraftige lokale gytebestander i hele utbredelsesområdet. Fiskefeltene vil ikke bli avstengt permanent, men vekselvis bli åpnet og stengt.  For 2010 er det foreslått en kvote på 20 000 tonn til forsøksfiske i et begrenset område på Vestbanken.  Det kan bli åpnet for et kommersielt fiske dersom Havforskningsinstituttets tokt i april-mai 2010 tilsier at bestanden er tilstekkelig stor.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.