Resultater fra forskning på kysttorsk tyder på at det finnes mange separate bestander/gytepopulasjoner langs kysten og i fjordene mellom Stad og svenskegrensen, og at målrettede forvaltningstiltak vil kunne snu en negativ utvikling og sikre et nødvendig ressursgrunnlag for fiske og verdiskaping langs kysten.


[raw]

I rapporten Kysttorskforvaltning på Vestlandet og langs Skagerrakkysten gir forskerne en vurdering av status for kysttorsk på strekningen fra svenskegrensen til Stad med forslag om forvaltningstiltak. Det melder Havforskningsinstituttet.

 

Rapporten oppsummerer forskernes kunnskap om kysttorsk på kysten av Vestlandet og Skagerrak, diskuterer mangler ved denne og forsøker å kvantifisere ulike påvirkningsfaktorer. Forskerne påpeker også nødvendige forskningsbehov for å kunne iverksette riktige forvaltningstiltak for raskest mulig gjenoppbygging av torskebestanden(e) på denne kyststrekningen.

 

– Vi vet for lite om kysttorskens bestandsstørrelse, om oppvekstforholdene og hvordan den reagerer på temperaturøkninger, skriver de i rapporten. Blant annet foreslår forskerne merkeforsøk som en egnet metode for å gi en bedre innsikt i absolutte bestandsstørrelser. Merkeforsøk vil også kunne gi estimater av dødelighet, og hvilke komponenter av den totale dødeligheten som er viktigst, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

 

Det er også behov for å få et bedre bilde av hvem som beskatter torsken og det foreslås tiltak som freding av gytefelt og marineverneområder. I tillegg til en vurdering av bestandssituasjonen gjennomgås biologi og bestandsstrukturer, hvordan det marine miljøet har utviklet seg og kan påvirke kysttorsken, hvilke faktorer som påfører torsken naturlig dødelighet og hvordan ulike fiskerier beskatter denne ressursen.

[/raw]