Det internasjonale råd for havforskning (ICES) gir nå sitt råd for høsting av sentrale bestander i Barentshavet og Norskehavet i 2009. Dette inkluderer råd for kysttorsk og nordøstarktisk torsk, hyse og sei i tillegg til uer, snabeluer og blåkveite.


[raw]

Nordøstarktisk torsk, sei og hyse høstes bærekraftig og forvaltes i tråd med vedtatte forvaltningsplaner. Situasjonen for kysttorsken er ikke endret og ICES gjentar rådet om null fiske. Forvaltningsrådet for vanlig uer, snabeluer og blåkveite er også uendret fra i fjor. Det er ikke gjort noen ny bestandsberegning for disse tre artene i år, melder Havforskningsinstituttet.

 

Nordøstarktisk torsk
Denne bestanden har god reproduksjonsevne og beskattes bærekraftig, sier ICES. I beregningene er det lagt til grunn et overfiske på 41 000 tonn i 2007, mot 166 000 tonn i 2005. Høstingsregelen som Norge og Russland har vedtatt er evaluert til å være føre-var, men urapporterte landinger har gitt en betydelig høyere beskatning enn det regelen forutsetter.  ICES råd for 2009 er et totalt uttak på 473 000 tonn, 43 000 høyere enn vedtatt kvote for 2008.

 

Nordøstarktisk hyse
ICES råd er at det kan fiskes inntil 194 000 tonn. Bestanden er i god forfatning, men for hysa som for torsken er det viktig å få redusert mengden urapporterte landinger for å redusere usikkerheten i beregningene. 

 

Nordøstarktisk sei
Denne seibestanden høstes bærekraftig og en kvote i tråd med vedtatt høstingsregel vil være på 225 000 tonn. Dette er 22 000 tonn mindre enn rådet og avtalt kvote for inneværende år.

 

Kysttorsk
Gytebestanden er nær det laveste som er observert og rekrutteringen har vært dårlig siden 2002. Fiskedødeligheten ser ut til å ha avtatt noe i de siste årene. Det er imidlertid stor usikkerhet i fangsttallene, blant annet på grunn av et stort fritidsog turistfiske. ICES anbefaler at det ikke bør tas fangst av denne bestanden i 2009, og forutsetter en gjenoppbyggingsplan før fisket gjenåpnes.

 

Vanlig uer og snabeluer
Nye og oppdaterte data for disse bestandene har ikke endret ICES sine vurderinger. Begge bestandene har hatt sviktende rekruttering siden tidlig på 90-tallet og er nå nær et historisk lavmål. Tilrådingene er som for 2008 – det bør være forbud mot direkte fiske etter vanlig uer og mot direkte trålfiske etter snabeluer i ICES-områdene I og II. I tillegg tilrås det å holde områder stengt, vern av yngel og at bifangst holdes på et så lavt nivå som mulig.

 

Blåkveite
Nye, tilgjengelige data endrer ikke ICES sin vurdering: Blåkveitebestanden har lagt på et lavt nivå i 25 år sjøl med fangster på mellom 15 000 og 25 000 tonn. For å styrke bestanden tilrår ICES det samme som de har gjort siden 2003: Fangstene bør ikke overstige 13 000 tonn. Med fangster på dette nivået har totalbestanden hatt en økning.

[/raw]