Havforskningsinstituttet er ikke imot særskilt rett og egne kvoter i Finnmark, og ser rådgivning i et slikt perspektiv som både interessant og viktig. Dersom slike kvoter skal fiskes i området må det imidlertid skje i form av en langtidsplan for oppbygging av økosystemene og bestandene i området.


[raw]

Det er Havforskninginstituttets konklusjon på en vurdering av konsekvenser for fjordøkologisystemer ved økt fiskepress bestilt av Fiskeriog kystdepartementet.

 

Kystfiskeutvalgets utreding ga en grundig beskrivelse av historie og lovverk i forbindelse med utøvelse av fiske i Finnmarks kystog fjordstrøk. Utredningen var imidlertid noe mangelfull i beskrivelsen av biologiske og forvaltningsmessige konsekvenser dersom eventuelle nye kvoter til Finnmark også skal fiskes i dette området. En slik økning i fisketrykket må i så fall skje med grunnlag i en langtidsplan for oppbygging av økosystemene og bestandene i området.

 

Kysttorskbestanden er i denne sammenhengen særlig viktig. En rask økning av fisketrykket på denne bestanden er svært uheldig og vil ikke være i samsvar med føre-varog bærekraftighetsprinsippet. Fiskerinæringen vil antagelig heller ikke ha mulighet til å selge produkter som er fisket i strid mot føre-varog miljømerkingsprinsipper.

 

Havforskningsinstituttet foreslår følgende elementer i en langtidsplan som vil kunne bidra til å bygge opp ressursene i Finnmarks kystog fjordstrøk til et nivå som kan gi et bærekraftig utbytte:

 

  • En gjenoppbyggingsplan (inkludert ICES’Det internasjonale råd for havforskning evaluering) for kysttorsk
  • Vurdere en forvaltningsplan for lodde som inkluderer sterkere vektlegging av økosystemene i kystområdene i Finnmark og Nord-Troms
  • Ved implementering av forvatningsprinsippet prioriteres kystog fjordområdene i Finnmark og Nord-Troms
  • Nøye vurdering før restriksjoner i fisket etter norsk vårgytende sild oppheves i kystområdene i Finnmark og Nord-Troms

Les Havforskningsinstituttets vurdering her (pdf).

 

Havforskningsinstituttets høringsuttalelse til Kystfiskeutvalgets innstilling i november 2008, NOU:5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark, kan leses her.

 

[/raw]