Det finnes gode system for overvåkning av effekter på det marine miljøet fra oppdrett.

Det kunne seniorrådgiver Bård H. Worum hos Akvaplan-niva opplyse til de drøyt 50 tilhørerne under forskningsseminaret ved Campus Harstad.

Overvåkning av det marine miljøet langs kysten er svært viktig for at et område eller en enkelte lokaliteter skal kunne ha miljømessig forsvarlig oppdrett av fisk. Worum kunne opplyse at oppdrettsnæringen er styrt av en rekke lover og forskrifter, deriblant akvakulturloven, akvakulturforskriften, tildelingsforskriften og en rekke andre lovverk, for å gjennomføre overvåkning av lokaliteter. Samtidig skal overvåkningen gjennomføres av akkrediterte organer, som blant annet Akvaplan-niva, hvor Worum til daglig jobber.

Seniorrågiver Bård H. Worum fra Akvaplan-niva fortalte om hvordan de overvåker det marine miljøet langs kysten.
Seniorrågiver Bård H. Worum fra Akvaplan-niva fortalte om hvordan de overvåker det marine miljøet langs kysten.

Akvaplan-niva er ett av slike organer som gjennomfører biologiske og kjemiske analyser av sjøvannog havbunnsprøver fra store deler av kysten. Han sier prøvene tas for å se om det marine miljøet påvirkes av blant annet oppdrett, oljeutvinning, utslipp fra land, sjøfart eller mineralutvinning. Prøvene sendes også til andre akkrediterte organer som en ekstra forsikring om at man får samme resultat.

Han legger til at det gjøres betydelig innsats for å hindre at oppdrettsanlegg forurenser fjordene, og siden de første forskriftene kom i 2003 har anleggene fått høyere standard. Både den tekniske standarden på anleggene har blitt betydelig bedre, og kontrollorganene har et større fokus på den tekniske samhandlingen på anleggene.

Worum henviste til Fiskeridirekoratet, som viser at etter ti år med miljøovervåkning av de marine miljøene under oppdrettsanleggene, er forholdene stabile og gode. Dette til tross for at produksjonen i samme periode har økt fra 600.000 til 1,2 millioner tonn fisk.