Havforskningsinstitutett har registrert stans i nedgangen, og tegn til bedring, av mengde kysttorsk nord for Lofoten. Fra Vestfjorden til Møre ser man derimot ingen tegn til bedring. Instituttet mener opprettelse av et verneområde i Borgundfjorden vil være det viktigste tiltaket for å bedre situasjonen for kysttorsken sør for Helgeland.


[raw]

Dette er den viktigste konklusjonen i Havforskningsinstituttets kommentarer til kysttorskgruppens forslag til vernetiltak. Forslaget har nylig vært ute på høring.

 

Behov for vern

Havforskningsinstituttet mener det er behov for større vern av kysttorsken i Borgundfjorden i gytetiden. Vi har over flere år tatt biologiske prøver av torskefangstene på Bygrunnen, i Aspevågen og Borgundfjorden under gytefisket i mars–april. Andelen kysttorsk har vært rundt 90 prosent de siste sju årene.

 

Instituttet er derfor sikre på at dette er et viktig gytefelt for kysttorsk, trolig det viktigste gytefeltet i området Møre og Sør-Trøndelag. Merkeforsøk og genetiske analyser tilsier at Borgundfjorden kan ha betydning som gytefelt også for torsk fra Vestlandet sør for Stad.

 

”Borgundboksen”

Innenfor en linje mellom Slinningsodden og Langevåg, inkl. Bygrunnen/Aspevågen mener Havforskningsinstituttet det bare bør tillates fiske med håndsnøre i månedene mars-april de neste fem årene. En slik regulering må følges opp med jevnlig biologisk prøvetaking.

 

For å sikre at gytefisk kommer inn til sine gyteområder bør det også legges større restriksjoner på området like utenfor, dvs. i Hessafjorden. Instituttets forslag til regulering av Borgundfjorden i mars–april vil også bidra til en rimelig byrdefordeling mellom de som berøres av tiltakene, dvs. yrkes- og fritidsfiskere.

 

Fortsatt vern i Henningsvær

Når det gjelder ”Henningsværboksen”, mener Havforskningsinstituttet primært at denne bør opprettholdes med grenser slik det har vært og fungert i 2008. ”Henningværboksen” er et verneområde i Lofoten hvor bare fiskebåter under 15 meter har kunnet fiske om våren de siste tre årene.

 

Instituttet har tro på at vern av et så viktig gytefelt for kysttorsk vil resultere i bedre rekruttering. Man kan ikke utelukke at denne reguleringen har bidratt til en utflating og viss bedring av registrerte forekomster av 2–4-åringer fra Vestfjorden og nordover. 

 

Instituttets erfaring fra seismikkskytingen utenfor Lofoten–Vesterålen i vår viser at det er regionale/lokale forskjeller når kysttorsken er ferdig å med gyte. Havforskningsinstituttet foreslår derfor at for alle reguleringer med 15. mai som sluttdato, endres til 1. juni. Det er videre viktig at Lofotoppsynet og andre tilsvarende oppsyn kan settes lokalt for å verne om gytingen til kysttorsk så lenge denne pågår.

[/raw]