Akustiske beregninger på loddetoktet i Barentshavet i januar og februar, tilsier en bestand på 180 000 tonn gytelodde i 2009, 100 000 tonn i norsk sone og resten i russisk økoniomisk sone (RØS). Dette er trolig langt mindre enn den faktiske gytebestanden, og langt ifra de 500 000 tonnene som var forventet.


[raw]

Pålitelige bestandsanslag for gytelodde avhenger av å være på rett sted til rett tid, bemerker forskerne fra Havforskningsinstituttet i den endelige toktrapporten som nå er klar. De trekker frem tidlig start av toktet, tidlig start av loddefisket og begrenset områdedekning som mulige årsaker til det lave tallet.

 

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra et akustisk tokt for å teste ut metodikk for kartlegging og mengdeberegning av loddas gyteinnsig i Barentshavet vinteren 2009. Målsettingene for årets tokt var:

 

  • Mengdeberegning av gytelodde samt kartlegging av utbredelsen av moden og umoden lodde.
  • Kartlegge utbredelse av ungsild med tanke på blanding av ungsild og lodde som problem for akustisk mengdeberegning.
  • Estimere akustisk målstyrke for lodde i gyteperioden.
  • Estimere vandringshastighet og retning for gytelodde med sonar som støtte for akustisk mengdeberegning.

Toktet ble avsluttet tidligere enn planlagt pga manglende lisens for toktgjennomføring i RØS. Toktet ble gjennomført av fsikefartøyene ”Eros” (20.1–14.02.2009) og  ”Libas” (20.1–14.02.2009). Toktet dekket et område sør for 75˚N, mellom 18 og 36˚Ø i perioden 20.01–06.02.2009, samt langs kysten av Norge, mellom øst for 17˚Ø i perioden 6–14/02 2009. Under det kommersielle fisket om bord på ”Libas” (14–25.02 og 16–21.03.2009) ble biologiske prøver tatt av gyteklar lodde og loddeegg ble kunstig befruktet og tatt på land for senere studier av embryoutviklingen og eggdødelighet under ulike temperatur- og forurensningsforhold.

 

Under toktet ble det målt gradvis avtagende temperatur på 50 meters dyp fra vest (5–6,5 °C) mot øst (3–4,5 °C) og fra sør mot nord innenfor toktområdet. Temperaturen langs bunnen varierte på samme måte, men var noe lavere i sentrale og nordliges områder. Varmere vannmasser (4,5–6.,5 °C) ble observert fra bunn til overflate langs Norskekysten, med de høyeste temperaturene i vest.

[/raw]