De økonomiske ringvirkningene av fiskeri- og havbruksnæringen er høyere enn noen sinne. Samlet sett produserer sjømatsektoren og leverandørbedriftene varer og tjenester for 102 milliarder kroner i året. Tallene framkommer i en ny og omfattende ringvirkningsanalyse som SINTEF har gjennomført, melder FHL.


[raw]

Også verdiskapningen som framkommer som næringens bidrag til landets brutto nasjonalprodukt (BNP), slår alle rekorder. Sammen med sjømatbedriftene står leverandørene for en samlet verdiskapning på 39 milliarder kroner, noe som er en økning på 19 prosent.

 

– For hver million som skapes i sjømatbedriftene, skapes det 690.000 kroner i øvrig næringsliv. Dette viser hvor viktig sjømatbedriftene langs kysten er for AS Norge, sier administrerende direktør Geir Andreassen i FHL.
Prosjektleder Trude Olafsen i SINTEF Fiskeri og Havbruk AS sier hovedårsaken til de sterke tallene er gode priser i markedet, produksjonsvekst og betydelig effektivisering i bedriftene.

 

Det brede statistikkmaterialet fra Statistisk Sentralbyrå er bearbeidet av SINTEF og gjelder året 2006. Analysen dokumenterer i tillegg den eventyrlige utviklingen helt siden 1999.


– Verken produksjonsverdien eller bidraget til BNP har noen gang vært større. Veksten skjer på tross av at antall sysselsatte i fiskeri- og havbruksnæringen fortsatt går ned med et par prosent, understreker Olafsen. Han legger til at næringen samlet sett skaper 43.300 årsverk, hvorav 20.600 årsverk i andre næringer.

 

Verdiskapningen fra oppdrettssektoren økte med 29 prosent fra året før, og utgjorde 17,8 milliarder kroner. På fangstsiden var økningen 13 prosent, men til gjengjeld var beløpet større, hele 22,7 milliarder kroner.

 

Begrepene
– Bidrag til BNP: Verdien (bruttoproduktet) av det som produseres i løpet av en periode, fratrukket kostnader til vare- og tjenesteinnkjøp, men ikke lønn og sosiale goder.  Bruttoproduktet er dermed verdien av det som «blir igjen» til kapital og arbeid i bedriften.

 

– Produksjonsverdi: Omsetningsverdi fra produksjonen, inkludert produksjon for lager, men ikke varer som kjøpes inn for videresalg. Omfatter ikke betalte skatter og avgifter.

[/raw]