Dyr driftseksperimentering for å finne best mulig rigging av bunntrål, kan kanskje erstattes av datasimuleringer. Et nytt dataprogram kan beregne fiskeeffektivitet og oljeforbruk ved forskjellige trålsystem, og dermed bidra til redusert energiforbruk.


( 16.04.2009 )


[raw]

Bunntrålnæringen sliter i dag med høye energipriser og stort oljeforbruk. Eksperimentering med rigging i en driftssituasjon er svært dyrt for det enkelte fartøy. Konsekvensen er at man ofte sikrer seg høy fiskeeffektivitet ved hjelp av større og tyngre komponenter, noe som også gir større motstand og høyere oljeforbruk.

Erstatter dyr eksperimentering
Det er nå utviklet et dataprogram som skipperen kan benytte for å vurdere hvordan forandringer i riggingen av et trålsystem vil påvirke geometri og oljeforbruk, uten å måtte gjøre dyr eksperimentering.

I programmet kan man definere blant annet trålnot, tråldører, sveip, trålhastighet og lengde på hovedwire. Programmet kjører så en simulering som viser hvordan notas geometri og slepemotstand blir. Brukeren kan så gjøre forandringer i riggingen og vurdere om disse forandringene kan være lønnsomme i form av fangsteffektivitet kontra oljeforbruk.

Skal evalueres
En første versjon av dataverktøyet er sendt ut for gjennomgang til en referansegruppe av næringsaktører. Referansegruppen har bidratt med rådgivning underveis i utviklingen, og sikret næringsrelevans. Avhengig av denne gruppens vurderinger, ser man for seg å distribuere dette programmet til alle interesserte bunntrålrederier.

Verktøyet antas å kunne gi betydelige reduksjoner i trålflåtens oljeforbruk. Om man skulle oppnå bare 3 prosents reduksjon i oljeforbruket for den enkelte tråler, ville dette i 2007, for de tre største bunntrålgruppene, tilsvart cirka 13 millioner kroner i sparte drivstoffutgifter.

Prosjektet har blitt til etter et initiativ fra Fiskebåtredernes Forbund, og er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) i henhold til fondets strategiske handlingsplaner. Prosjektgruppa er ledet av SINTEF Fiskeri og havbruk AS.

[/raw]