Havforskningsinstituttet anbefaler at kvoten for nordøstarktisk sei settes til 214.000 tonn for 2009. Dette er 11.000 tonn mindre enn forrige ukes anbefaling fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES).


( 13.06.2008 )


[raw]

Havforskningsinstituttet deltar i ICES, men foretar også egne vurderinger av kvoterådene. Instituttet i hovedsak ening med anbefalingene fra det internasjonale rådet, men mener uttaket av nordøstarktisk sei bør reduseres noe. Det melder instituttet på sine nettsider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskerne anbefalder et redusert uttak av nordøstarktisk sei. Foto: Havforskningsinstituttet.


ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er under føre-var-nivå, og gytebestanden godt over føre-var-grensen. I et enbestandsperspektiv høstes bestanden med en fiskedødelighet som vil gi høyt langtidsutbytte. For fortsatt bærekraftig høsting bør fiskedødeligheten holdes i henhold til den vedtatte høstingsregelen som tilsvarer en fangst på 225 000 tonn i 2009.
I 2007 ba Fiskeri- og kystdepartementet ICES å evaluere om den foreslåtte høstingsregelen for nordøstarktisk sei var i samsvar med føre-var tilnærmingen. Denne strategien har som mål å opprettholde høyt langtidsutbytte, år til år stabilitet og full utnyttelse av tilgjengelig informasjon om bestandsdynamikk. ICES evaluering av fangstregelen konkluderer med at den er i samsvar med føre-var tilnærmingen, også i en gjenoppbyggingssituasjon, under forutsetning av at usikkerhet og feil i bestandsberegningene ikke er større en det som er beregnet ut fra historiske data. Høyest langtidsutbytte ble funnet for et beskatningsnivå med fiskedødelighet på 0.32, litt lavere enn målfiskedødeligheten i den foreslåtte høstingsregelen, og ICES anbefalte å bruke en lavere verdi i regelen.

 

Havforskningsinstituttet var enig i at man la seg på en målfiskedødelighet under føre-var-nivået på 0.35 i høstingsregelen. Evalueringene viste høyest langtidsutbytte ved en fiskedødlighet på 0.32 og Havforskningsinstituttet anbefalte at man brukte denne verdien i høstingsregelen. Et arbeid gjort av Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, der seiens beiting på sild ble tatt med i regnestykket, viste at det samlede økonomiske utbyttet i sei- og sildefisket ikke ville øke dramatisk hvis fiskedødeligheten for sei økes fra 0.30 til 0.35, mens forventet gytebestand av sei ville reduseres. Gitt usikkerhet i bestandsmålinger og behovet for stabilitet i kvote fra år til år, konkluderte en med at det må vurderes nøye om en slik marginal økning i forventet økonomisk utbytte er ønskelig. Fiskeri- og kystdepartementet implementerte imidlertid høstingsregelen med beskatningsnivå på 0.35, og satte kvoten for 2008 ut fra dette.

 

De retrospektive bestandsanalysene viser at bestandsberegningene for nordøst arktisk sei for tiden er nokså usikre. De innkommende årsklassene ser ut til å være under middels nivå eller svake, og en beskatning på føre-var-nivå vil redusere gytebestanden ned mot føre-var-nivå de nærmeste årene. Dette forsterker anbefalingen om å velge en lavere målfiskedødelighet enn Fpa i høstingsregelen. Fpa er ment å være en grense som man bør sikte på å holde seg under, for med høy sannsynlighet å ikke komme under et bestandsnivå der det er økt sannsynlighet for redusert rekruttering, mens en målfiskedødelighet også sikter mot optimalt og stabilt langtidsutbytte.

 

Havforskningsinstituttets anbefaler at kvoten for 2009 settes i henhold til høstingsregelen, men med et beskatningsnivå på 0.32, noe som tilsvarer en fangst på 214 000 tonn. Dette er 13 % lavere enn kvoten for 2008 og dermed innenfor den år til år variasjonen som høstingsregelen tillater. ICES’ anbefaling er på 225 000 tonn. Dette er 22 000 tonn mindre enn rådet og avtalt kvote for inneværende år.

[/raw]