Når ulike land kommuniserer blir det ofte et luftig og pompøst språk. Det gjelder også innen fiskeri. Det danske forskningsfartøyet Dana har fått tillatelse til utføre et forskningstokt i norske farvann.


( 07.01.2016 )

I tillatelsen heter det: -Fiskeridirektoratet finner med hjemmel i § 10 i Kronprinsregentens resolusjon av 30. mars 2001 om utenlandsk vitenskapelig havforskning i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone og på kontinentalsokkelen, å kunne gi samtykke til at Danmark får gjennomføre vitenskapelig havforskningstokt med Forskningsfartøyet ”Dana” kallesignal OXBH, i perioden 1. – 18. februar 2016 i Norges økonomiske sone.

Toktet er etter det opplyste et internasjonalt bunntrål tokt. Det minnes om at gjennomføringen av forskningstoktet anses som aksept av vilkårene fastsatt med hjemmel i § 11 i Kronprinsregentens resolusjon av 30. mars 2001 om utenlandsk vitenskapelig havforskning i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone og på kontinentalsokkelen. Følgende vilkår gjelder………

Vi antar danskene nå forstår og respekterer at dette er med hjemme i en Kronprinsregentens resolusjon.