Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil gi mer kongekrabbe til unge fiskere.

– Vi ønsker å legge til rette for økt rekruttering i kongekrabbefisket, og da særlig rettet mot unge som vil satse på fiskeryrket. Derfor foreslår vi en ny ungdomsog rekrutteringsordning der ungdom kan få lov til å fangste mer krabbe, sier fiskeriog sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

I forslaget til en ungdomsog rekrutteringsordning for kongekrabbe som nå sendes på høring ønsker en innspill til bruk av et slikt kvotetillegg, hvor eieren av fartøyet har adgang til å delta i kongekrabbefisket og er under 30 år. Departementet ønsker også innspill til om eventuelt andre kriterier enn alder kan legges til grunn.

– En ungdomsfangstordning kan også åpne muligheten for at videregående skoler som er hjemmehørende i Øst-Finnmark kan søke om kvote av kongekrabbe til bruk i lærlingog undervisningssammenheng, sier Ingebrigtsen.

I reguleringen av kongekrabbe for 2021 er det avsatt 30 tonn kongekrabbe til en ungdomsog rekrutteringsordning og departementet skal nå fastsette retningslinjer for ordningen.

Høringsfristen er 19. mars 2021.