I år og i fjor har torskefangstane i trålfisket til tider vore så store at trålposar har blitt sprengt og store mengder fisk har gått tapt. No presenterer ei brei samansett arbeidsgruppe forslag til nye tiltak for å redusere faren for sprenging av trål.


( 10.05.2013 )

[raw]

Arbeidsgruppa vart nedsett i fjor haust og har vore samansett av ekspertar frå Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Havforskningsinstituttet, Norges Fiskarlag, Universitetet i Troms, Sintef og dei fleste produsentane av trålreiskapar i Noreg.

 

Dei foreslår følgande tiltak for å redusere risikoen for sprenging av trålposane:

 

1.Bruk av fangstbegrensningssystem med utsleppshol for fisk, fiskelås og gummimatte for raskt å kunne sleppe ut overskotsfangst Ei avgrensa mengde trålarar vil kunne få løyve til å bruke ein slik innretning og resultata vil bli vurdert før det eventuelt vert generelt tillatt.

 

2.Arbeidsgruppa meiner at det er viktig å forsetje arbeidet med å vidareutvikle seleksjonsinnretningane slik at dei også er tilpassa nye og større tråltypar.

 

3.Arbeidsgruppa har lagt vekt på å få fram tekniske løysingar, men vil oppmode til generelt større aktsemd i fiske for å redusere faren for store hal. Det er derfor viktig med eit haldningsskapande arbeid.

 

4.Gruppa foreslår at det blir vurdert om trålarflåten skal fritakast frå bruk av sorteringsrist i enkelte avgrensa områder, der det er rimeleg sikkert at det ikkje er yngel og småfisk.

 

5.Arbeidsgruppa vil gjerne få fortgang i utviklinga av nye instrument slik at skippar og styrmann skal få betre kunnskap om kva og kor store mengder som er på veg inn i reiskapen.

 

Arbeidsgruppa har hatt to møter og mandatet frå Fiskeridirektøren har vore å diskutere og finne fram til mogelege tekniske løysingar for å redusere faren for sprenging av trål.

 

– Utslepp av død og døande fisk i samband med trålsprenging vil kunne representere store manglar i kvoterekneskapen og er såleis ei skjult beskatning. I tillegg er dette uheldig for lønsemda til fiskarane fordi tap av fisk og reiskap inneber ekstra kostnader. Haldningsskapande arbeid er også eit viktig felt som både sjøsida og Fiskeridirektoratet i felleskap vil måtte arbeide med, seier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

[/raw]