Havforskningsinstituttet har gitt et foreløpig kvoteråd på tobis i norsk økonomisk sone. Rådet lyder på inntil 100 000 tonn i 2015, der underområdene 3a, 3b, og 2b åpnes for et regulært tobisfiske i perioden 15. april til 23. juni.

For 2014 lød det endelige rådet at totaluttaket av tobis i norsk sone av Nordsjøen ikke burde overstige 90 000 tonn. 2015-rådet er i samsvar med den norske forvaltningsmodellen for tobis. Det kommer et oppdatert råd 15. mai 2015 når resultatene fra vårt akustiske tokt er kjent.

 

Det er lite voksen fisk i områdene 1, 4 og 5, men skrapetoktundersøkelser fra desember 2014 indikerer en god rekruttering av 2014-årklassen i område 1, men fortsatt svak rekruttering i område 4. Ettersom høye skrapetoktestimater av 0-åringer ikke nødvendigvis resulterer i store mengder 1-åringer, anbefaler Havforskningsinstituttet at område 1 holdes stengt frem til det er kartlagt til våren.

 

Som i 2014 anbefales det at område 4 åpnes opp for et begrenset forsøksfiske, der inntil fem fartøyer får tilgang til å ta hele eller deler av fartøykvoten i område 4a. Instituttet ønsker fryseprøver av tobis fra alle hal i 4a.

 

Grunnet svak rekruttering i årsklassene fra 2010 til 2012, var gytebestanden i 2014 meget lav. En sterk rekruttering av 2013-årsklassen medførte et kraftig løft i den totale tobisbestanden i område 2 og 3 i 2014. Rekrutteringen varierer svært mye mellom områder, og det var lite fisk av 2013-årsklassen i områdene 1, 4 og 5.

 

Danmarks Tekniske Universitet gjennomførte et utvidet skrapetokt vinteren 2014 i norsk sone, og for første gang har vi rekrutteringsindekser tilgjengelig før det akustiske toktet gjennomførestil våren. Selv om man skal være forsiktig med å konkludere noe om kvalitet på skrapetoktet, og det ikke eksisterer noen tidsserie, tyder fangstratene på at mengden 0-åringer var høy i område 1, 2 og 3. Fangstratene i område 4 var lave. Havforskningsinstituttet er positive til utvidelsen av skrapetoktet i norsk sektor, men understreker at det er for tidlig å si noe om hvor godt toktet klarer å forutsi mengde og geografisk fordeling av de 1-åringene som er tilgjengelig i fiskeriet i 2015.