DEL

Sjømat Norge foreslår at den statlige markedsavgiften på sjømat blir justert ned for bearbeidede produkter for å understøtte mer industriell foredling i Norge. Organisasjonen ber samtidig regjeringen videreføre avgiftsnivået for hel fersk og fryst hvitfisk på 0,75%, og redusere avgiftene for sild og laks til 0,5% og 0,6%.


( 09.04.2015 )

Dette framgår av høringsuttalelsen fra Sjømat Norge (tidligere FHL) har sendt Nærings- og fiskeridepartementet til forskriftsendringene knyttet til eksport av fisk og fiskevarer.

 

Ny modell for økt verdiskaping

All eksport av sjømat er pålagt en avgift som går til finansiering av generisk markedsføring gjennom det statlige selskapet Norges Sjømatråd AS. Høringsuttalelsen fra sjømatbransjen foreslår en endring i avgiftsmodellen. Forslaget vil vil innebære ulike avgiftsnivå på de forskjellige arter, og at avgiftene for filetprodukter, tørket og saltet fisk settes lavere enn for hel fersk og fryst fisk.

 

– Denne innretningen vil sikre inntekter til Norges Sjømatråd på nivå med det departementet legger til grunn i sitt høringsforslag. Det vil i tillegg fremme økt bearbeiding og verdiskaping i norske sjømatbedrifter, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

 

Bred behandling

Sjømat Norge har gjennomført en grundig organisatorisk prosess i forbindelse med høringsforslaget. Medlemmer og tillitsvalgte er svært opptatt av at Norges Sjømatråd også i de kommende årene skal være et sentralt fellesorgan for norsk sjømatnæring. – Samtidig mener vi det er nødvendig med endringer i Sjømatrådets organisering og innretning på de ulike aktivitetene, og at dette forutsetter en justering av selskapets inntekter, sier Ystmark.

 

Sjømatrådet har de siste årene har hatt en betydelig vekst i sine inntekter. Ved passering av en halv milliard kroner i inntekter for 2014 nådde man et inntektsnivå som knapt var i tankene da Eksportutvalget for fisk ble etablert i 1991, heter det i høringsuttalelsen.

 

Eierskapet viktig

– En justering av Sjømatrådets aktiviteter og inntektsgrunnlag synes nødvendig for å sikre oppslutning om og eierskap til Norges Sjømatråd. Uten oppslutning og eierskap vil Sjømatrådet som sentral institusjon for sjømatnæringen være under kontinuerlig press fra deler av næringen. Dette er en situasjon som verken gagner Sjømatrådet eller næringen over tid, heter det videre. Sjømat Norge støtter også i hovedsak departementets forslag til endringer i hvordan styret i Sjømatrådet skal utvelges.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.