Av den samlede matproduksjonen globalt kommer 98 prosent fra land, og to prosent fra havet. I år 2050 er det trolig ni milliarder mennesker på jorden. Det skaper et behov for 70 prosent større global matproduksjon.   – Vi er ikke i tvil om at sjømat blir en enda viktigere strategisk ressurs, og at norsk […]

Av den samlede matproduksjonen globalt kommer 98 prosent fra land, og to prosent fra havet. I år 2050 er det trolig ni milliarder mennesker på jorden. Det skaper et behov for 70 prosent større global matproduksjon.

 

– Vi er ikke i tvil om at sjømat blir en enda viktigere strategisk ressurs, og at norsk sjømatnæring har et stort vekstpotensial i årene fremover, sier administrerende direktør Asbjørn Solevågseide i OptimarStette. Dette krever også effektivisering og optimalisering i alle ledd.

 

Samler lokal ekspertise for internasjonal satsing.

I september i fjor fusjonerte tidligere Optimar og Stette, og ble OptimarStette. I midten av juni offentliggjorde OptimarStette og Seaside fusjonen mellom selskapene.

 

– Fra hver vår kant har vi sett etter gode lokale aktører innen sjømatog den maritime klyngen som vi kunne vokse sammen med, utvikle, og ta større markedsandeler internasjonalt. Med medarbeiderne i Seaside og tidligere Stette og Optimar, har vi samlet en betydelig ekspertise lokalt og internasjonalt, som sammen vil skape bedre løsninger og et større utvalg for kundene, sier Asbjørn Solevågseide.

Asbjørn Solevågseide

Sammen kan vi skape bedre løsninger og et større utvalg for kundene, sier Asbjørn Solevågseide.

 

Utfyller hverandre

Frode Håkon Kjølås, daglig leder og eier i SeaSide, ser også frem til å gå sammen med OptimarStette.

 

– Vi utfyller hverandre godt. Integrasjonen mellom OptimarStette og Seaside vil gi oss en flott plattform for videre vekst utenfor Norge, og mulighet til å nå ut til nye kundegrupper. I Seaside har vi opplevd en økende interesse for våre produkter internasjonalt. Nå vil vi få mulighet til en bedre oppfølging av disse, sier Kjølås.

 

Løft innen oppdrett

– Med SeaSide på laget vil vi få produkter som i økende grad er relevante for våre ombord-kunder. Viktigst er at vi vil få et betydelig løft innen oppdrett og havbruk, som er et betydelig vekstområde nasjonalt og internasjonalt, sier Asbjørn Solevågseide.

 

Norsk sjømatnæring er den største eksportnæringen etter olje og gass, målt i kroneverdi. Over 95 prosent av sjømaten eksporteres og gir daglig opphav til 36 millioner måltider. Havbruksnæringen er lokomotivet, og står for mer enn 60 prosent av sjømatnæringens eksportinntekter.

 

Nyskapinger kommer kunden til gode

– Mens vi har vært gode på ombordproduksjon og pelagiske mottaksanlegg, har Seaside vært gode på å utvikle løsninger for bedøvelse og slakting, særlig knyttet til oppdrett. Seaside sine nyskapinger vil nå komme flere kunder til gode, sier Solevågseide.

 

Inntil videre vil SeaSide fungere som et heleid datterselskap, men Frode Håkon Kjølås vil inngå i toppledelsen av OptimarStette med spesielt ansvar for forskning og utvikling i det nye samarbeidet.

Frode Håkon Kjølås

Frode Håkon Kjølås vil inngå i toppledelsen av OptimarStette. 

 

Solid arbeidsstokk

– Vi er en bedrift med fokus på innovative og gode løsninger, noe som er mulig takket være en kunnskapsrik og solid arbeidsstokk, sier Peder Stette, Chief Operating Officer i OptimarStette.

 

Han forteller, med eksempler fra egen bedrift, om strategisk planlegging og organisasjonsutvikling på operasjonelt nivå, som kan gi fiskeindustrien gevinster i hele verdikjeden, fra produksjon helt frem til konsummarkedet.

 

– Kan vi bedre logistikken for fiskeindustrien så ligger her verdier i en helt annen skala enn for eksempel møbelindustrien noen gang kan drømme om, sier han.

 

– Gevinstene i verdikjeden ligger i først å dokumentere reell produksjonsflyt, og dernest å la folkene som er i produksjonen driver frem forbedringer og endringer, i stedet for at dette skjer som følge av kommandoer ovenfra. Til syvende og sist er resultatet at vi jobber smartere og mer effektivt, og billigst i veldig mange tilfeller. Disse arbeidsmetodene gir oss en kompetanse som vi kan videreføre til våre kunder, sier Peder Stette.

 

Han har i flere år hevdet at fiskeindustrien kommer til å bli en av de mest automatiserte næringene i Norge.

Peder Stette

– Vi er en bedrift med fokus på innovative og gode løsninger, sier Peder Stette.

 

Økt automatisering

I en rapport som SINTEF har utarbeidet til Sjømatindustriutvalget på oppdrag fra Næringsog fiskeridepartementet sies det blant annet at utvikling av teknologi som reduserer manuelt arbeid er en hovedstrategi for å utvikle lønnsom foredling av sjømat i Norge. Fremtidens produksjonslinjer må ha fleksibilitet i forhold til varierende råstoff og produkt som etterspørres i markedet.

 

Videre sies det at dette forutsetter høy grad av automatisering av foredlingsprosessen. I rapporten nevnes det at flåteleddet og dagens fangstprosess bør forbedres, og at det må utvikles automatiserte slaktelinjer, lik dagens moderne lakseslakteri.

 

Kunnskapsbasert næring

OptimarStette ser muligheter i å dra synergier fra havbruksnæringen – og motsatt – både for å utvikle mer effektive produksjonslinjer, og for mer skånsom håndtering og bærekraftig utnyttelse av fisken.

 

– Vi skal utvikle løsninger sammen med kunder som er lengst fremme i verden på teknologi. Havbruk er en kunnskapsbasert næring som er villig til å prøve ut nye og mer effektive produksjonsmetoder, og investerer stadig i utstyrsteknologi, robotisering, og fiskehelse. Med økt satsing på innovasjon blir det også nye muligheter for personlig utvikling for våre medarbeidere, avslutter Frode Håkon Kjølås.