Kystmagasinet 5.14: Selv om folketallet går jevnt og trutt på ned har ikke sulingene gitt opp kampen om å klare å snu utviklingen. Etableringen av Solund Mat AS er viktig steg i den retning. Dette er en virksomhet som kan bli til noe stort i øykommunen Solund.

Drift av fiskemottak, leveranser av ferskfisk og produksjon av ulike foredlede produkter fra fisk og villsau er i dag bedriftens bærebjelke. Så langt har responsen fra markedet vært god.

 

Det ligger mye planlegging og tankevirksomhet bak etableringen av dette folkeaksjeselskapet, som har i alt 47 aksjonærer. Forprosjekteringen til Solund Mat ble støttet av Innovasjon Norge. Selskapet ble etablert i 2011, og driften var til å begynne med i hovedsak basert på produksjon av kjøtt fra villsau fra gårdbrukere i kommunen. Men det viste seg raskt at tilgangen på det spesielle og velsmakende kjøttet ble for liten til at denne virksomheten kunne bli regningssvarende. Dermed måtte man legge hodene i bløt igjen og finne andre tilleggsaktiviteter.

Øyvind Lending F. EM

Øyvind Lending er optimistisk med tanke på Solund Mat sin fremtid. Produktene deres har blitt godt mottar i markedene på Vestlandet og Østlandet.

Kjøpte fiskemottak

Så kom nyheten om at Ytrøy Fiskemottak i Ytre Solund var for salg. Parallelt med dette var det en overhengende fare for at det eneste mottaket av fisk i kommunen ville forsvinne for godt. Løsningen ble at Solund Mat overtok driften. De kjøpte også bygningsmassen med tilhørende 30 meters dypvannskai og utstyr. Mottaksdelen ble opprettholdt, til stor glede for sjarkflåten i Solund og kommunene rundt.

Det var også stor tilfredshet fra samme gruppe over at Solund Mat startet med videreforedling, i stedet for bare å sende fra seg kasser med fersk, iset fisk til Bergen og andre kanter av landet. Nå er det vel å merke slik at en god del av fisken som leveres til mottaket på Ytrøy fortsatt pakkes fersk og sendes avgårde, først til Bergen og deretter en del av kvantumet videre til Oslo for salg til markedene på Østlandet. Det er for øvrig Marine Sales i Ålesund og Nordhordland Fisk som tar seg av en del av salget av ferskfisk. Sistnevnte har Bergen og omegnen som sitt hovedmarked.

Solund Mat produkter F. EM

Fisker Olav Berntsen og Anne Kristine Dyrdal er begge godt fornøyd med etableringen av Solund Mat. Førstnevnte er fast leverandør av fiskefangster til mottaket, fisket med sjarken Neptun fra Solund. Dyrdal er en av de fast ansatte ved anlegget. Hun har 60 prosent stilling.

Vil øke foredlingsandelen

Målet er å øke foredlingsandelen, og å få de ferdig pakkede produkter til å bli selskapets bærebjelke i årene som kommer. Men det er ingen planer om å rushe utviklingen. I stedet har man som mål å bygge opp en virksomhet på en trygg og god måte, i takt med selskapets økonomiske utvikling. I følge daglig leder Øyvind Lending ved Solund Mat har driften så langt gått som planlagt. I år regner han med at de vil videreforedle rundt 20 prosent av all fisken som leveres til mottaket.

På ferskfisksiden har den viktigste arten så langt vært sei, med lange som en god nummer to. I år regner Solund Mat imidlertid med at lange størst, med et forventet levert kvantum på rundt 15 tonn. Selskapet tar også imot andre hvitfiskarter, samt krabbe, hummer og sjøkreps. Når det gjelder krabbe har Solund Mat så langt fungert som pakkestasjon for produsenten Sigurd Løkeland fra Atløy, og i fjor høst var det et ganske stort kvantum som ble tatt i mot på mottaket på Ytrøy fra den lokale sjarkflåten. Dette blir også et satsningsområde denne høsten.

Fiskemottar Ytrøy F. EM

Solund Mat sitt bygg på Ytrøy. På venstre side av bygget er det i ferd med å bli satt opp et nybygg med 150 kvadratmeter grunnflate. Fasilitetene ved anlegget er gode. De har blant annet en dypvannskai på 30-40 meters lengde.

Kjøper skrei fra Lofoten

Men tilbake til foredlingssiden. Solund Mat leverer i dag flere produkter fra den lokale villsaustammen, både foredlet vare som fenalår og pinnekjøtt fra lam og sau til ferske produkter. På fiskerisektoren er produksjon av klippfisk fra lokalfisket lange og innkjøpt skrei fra Lofoten i dag det som utgjør det største volumet av foredlede varer. Bedriften leverer også foredlet vare av breiflabb, kveite og andre populære hvitfiskarter.

Alle de foredlede produktene fra Solund Mat er populære varer som i leveres både direkte til hoteller og restauranter i Bergen og Oslo og til butikker. Selskapet har fått fisk og villsau inn i dagligvarekjeden Coop i Sogn og Fjordane, og produktene fra Solund er nå å finne i deres butikker rundt om i fylket. Øyvind Lending jobber aktivt på markedssiden med å finne nye kunder, og da Kystmagasinet gikk i trykken var han i ferd med å gjøre et markedsfremstøt I Hordaland, rettet både mot restaurantmarkedet og dagligvarehandelen. Han er også stadig å finne på Bondens Marked, både i Bergen og Førde.

Solund Mat produkter 2 F. EM

Noen av produktene til Solund Mat.

Avhengig av sjarkflåten

Øyvind Lending kan fortelle at de har en litt varierende tilgang på fisk. Siden det meste av leveransene kommer fra den lokale sjarkflåten, er både fisket og været utslagsgivende. Han sier de kunne bydd på fangster fra større fiskefartøy, men foreløpig har de ikke kapasitet til å ta unna store kvantum på en gang. Derfor vil de også fremover være avhengig av leveranser fra sjarkflåten fra Solund og kommunene rundt, som Askvoll og Gulen.

Da Kystmagasinet besøkte Ytrøy og Solund Mat hadde de nettopp tatt i mot fersk fisk fra noen sjarker. Og flere var ventet inn utover dagen. Ved sløyedisken sto Anne Kristine Dyrdal og Espen Lundøy og skar filet fra stor lange. Fisken gikk videre gjennom en skinnemaskin før vask og opphold i saltlake. Videre vil denne fisken blir lagt til tørking, før den blir delt opp i skinnog beinfrie porsjonsstykker og pakket for salg, merket som Solundlange. På det mest hektiske er det tre personer i produksjonen. Samlet utgjør sysselsettingen to årsverk.

Solund Mat lange F. EM

Langen lagges i saltlake i et par uker før den tørkes og blir til klippfisk.

Satser på nybygg

Det er ganske trangt om plassen på fiskemottaket og foredlingsanlegget, noe Solund Mat har tatt konsekvensene av. Da vi besøkte anlegget var en gravemaskin i full sving med grunnarbeidet til det som skal blir en større tilbygg med en grunnflate på 150 kvadratmeter. Det blir også 75 kvadratmeter gulvareal i andre etasje i bygget. Men det er ikke bare mangel på plass som gjør at selskapet utvider. Det er også behov for å separere produksjonen av sau og fisk. Når bygget står ferdig i løpet av året vil den gamle delen blir benyttet til fiskeproduksjon mens den nye vil bli forbeholt villsauaktiviteten. Det blir også plass til et større kasselager og et fryseri.

Øyvind Lending ser lyst på fremtiden for Solund Mat, selv om han regner med utfordring på rekke og rad i årene som kommer. Men det ligger mye idealisme bak denne satsningen, både fra de mange aksjonærene og lederen selv. Her er det ingen som forventer å bli rike av investeringen. Drivkraften er i stedet et brennende ønske om, og vilje til å skape aktivitet og arbeidsplasser. Derfor mener Lending de har gode forutsetninger for å lykkes.

Solund mat anlegg F. EM

Fiskemottaket og foredlingsanlegget ligger gunstig plassert på Ytrøy i nordenden av Ytre Solund, godt beskyttet fra storhavet rett utenfor.

For de som ikke vet hvor Solund er lokalisert, kan det nevnes at dette er en kjent fiskerikommune og et øyrike med hele 1.700 øyer, som ligger helt vest i Sogn og Fjordane fylke, like på nordsiden av Sognefjorden. Norges vestligste punkt, Utvær, ligger i denne kommunen. Solund har i dag knapt 850 innbyggere, og folketallet har gått jevnt og trutt nedover de siste 20 årene på tross av stor aktivitet ved hjørnesteinsbedriften Solund Mekaniske Verksted og ved flere oppdrettsanlegg. Solund har også en aktiv fiskeflåte, som består av noen større kystfartøy og en sjarkflåte.

 

 

 

Magert breiflabbfiske

Finn Ove Hillersøy (63) fra Bulandet i Askvoll er en av de som leverer en del av fangstene sine ved Solund Mat på Ytrøy. Han la til kai da Kystmagasinet besøkte mottaket. Hillersøy fisker alene med garn fra en 40 fots sjark. Selv om båten er 36 år gammel er den bra i strekken, og moderne utrustet. Bulendingen kunne fortelle at fisket var svært dårlig, og han mente seismikkskytingen lenger vest i havet hadde hovedskylden for det.

-Denne aktiviteten er en pest og en plage, og det virker som om de aldri blir ferdige. Det er bevist at lyden fra seismikkskyting bærer langt av sted i vannet, og min mening er at det er klart at disse smellene skremmer fisken, slår han fast.

Hillersøy sjark F. EM

Sjarken Tone på vei tilbake til Bulandet.

Denne dagen hadde han dratt 80 breiflabbgarn vest av Bulandet, med svært magert resultat, nærmere bestemt en breiflabb. Han startet med dette fisket i april, og fisket hadde vært elendig hele tiden. Han håpet nå at det ville ta seg opp i juli, noe det normalt gjør. Fiskeren fra Bulandet driver stort sett bare med garn etter breiflabb og lyr i sommerhalvåret og etter torsk på vinteren. Han har vært mye både på Møre og lenger nord gjennom årenes løp.

Da vi snakket med Hillersøy i slutten av mai kunne han melde om priser på 14 kroner kiloet for sløyd og hodekappet lyr og 75 kroner for breidflabbhaler. Det regnet han som akseptabelt. Ellers syntes han det er elendige priser på mange av de andre artene, omtrent de samme som for 30 år siden. Torsken han fisket på Møre i vinter fikk han syv kroner kiloet for, noe han mente er en stor skam.

På spørsmål om det ikke er slitsomt og ensomt å drive fiske alene fra en 40 fots sjark, får vi klar melding om at dette er et flott og fint liv.

-Dessuten er det bedre at en mann sulter i hjel enn to, legger Finn Ove Hillsersøy lakonisk til vårens elendige fiske i tankene.

Ove Hillsersøy F. EM

Finn Ove Hillersøy med en fin kveite fra dagens garnfangst vest av Bulandet. Fiskeren kunne fortelle om et elendig breiflabbfiske denne våren.