DEL

Lusenivået i norsk oppdrettsnæring ligger på tilsvarende nivå som i fjor. Men det er store regionale forskjeller langs kysten, slår fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen fast, som samtidig streker under at hun følger situasjonen nøye.


( 27.08.2010 )

[raw]

Mattilsynets statusrapportering viser at lusenivået på landsbasis nå ligger på tilsvarende nivå som på samme tid i fjor, men det er til dels store regionale forskjeller langs kysten. Det er viktig at både Mattilsynet og ikke minst oppdretterne selv fortsetter å jobbe aktivt med å forhindre en tilsvarende utvikling som den vi så i fjor. Jeg fortsetter å følge situasjonen nøye og har en tett dialog med Mattilsynet og næringen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

På grunn av den alvorlige lakselussituasjonen i fjor høst ble det i vinter gjennomført omfattende avlusning i norske havbruksanlegg. Dette har gitt resultater. I noen områder er lusetallene nå lavere enn på samme tid i fjor, og det er positivt. I andre områder er lusetallene høyere og særlig situasjonen i Rogaland og Hordaland er utfordrende og krever ekstra oppmerksomhet framover. Dette bildet underbygges også av de foreløpige resultatene fra Havforskningsinstituttets overvåkning av lakselus på vill fisk.

 

– Jeg forventer at den enkelte oppdretter og en samlet næring nå håndterer situasjonen slik at vi ikke får samme utvikling i år som vi hadde i 2009. Dersom vi likevel ser den samme utviklingen, har Mattilsynet de nødvendige fullmakter og virkemidler til rådighet for å sikre forsvarlig håndtering av lusesituasjonen i tiden fremover, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

– Det er behov for fortsatt fokus på kontroll med lakselus, både på kort og lang sikt. Det er viktig at det arbeides systematisk med optimalisering av driftsrutiner og både mekanisk og biologisk avlusning. At Mattilsynet har tatt i bruk muligheten til å pålegge samordnet drift og brakklegging, slik det nå er innført i Sunnhordland, er et langsiktig tiltak som vi vil se effekten av tidligst neste sommer. Flere steder ser vi også at bruk av leppefisk er et effektivt tiltak for å holde lusetallene nede slik at legemiddelforbruket reduseres, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.