Fra 1. oktober må også yrkesfiskere ha fluktåpninger i krabbeteiner. Det er dessuten innført et generelt forbud mot bruk av ruser. Formålet er å bygge opp hummerbestanden langs norskekysten.


[raw]

Yrkesfiskere som fisker krabbe for omsetning med merkeregistrert fartøy må nå ta i bruk rømmingsveier for hummer, melder Fiskeriog kystdepartementet på sine nettsider. Det er også innført nye regler for fritidsfiske av hummer og krabbe.

 

Fluktåpninger
Fra svenskegrensen til og med Rogaland skal fluktåpningene være minst 70 millimeter. For resten av kyststrekningen vil kravet være 80 millimeter.
Fra svenskegrensen til og med Rogaland vil de nye reglene tre i kraft fra 1. oktober. På kyststrekningen fra og med Hordaland til Tysfjord i Nordland vil reglene gjelde fra 1. januar. Det skal være minst én fluktåpning på hver side av redskapet.

 

Forbud mot bruk av ruser
Det er innført et generelt forbud mot å bruke alle typer ruser på strekningen fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal i perioden fra 1. mai til 31. desember. Dette er fordi ruser er effektive fangstredskap for hummer.

 

Unntak for fiske etter leppefisk
Ruser er et velegnet redskap til fangst av leppefisk, som brukes til avlusing av laks i oppdrettsnæringen. Fiskeridirektoratets regionkontor kan derfor gi dispensasjon fra ruseforbudet til fiskere som skal fiske for omsetning.

 

Unntak oktober – desember
Fra 1. oktober til 31. desember åpnes det for bruk av ruser. Begrensningen er satt slik at du totalt kan ha ti ruser/hummerteiner totalt per person og per fartøy (uavhengig av om du er registrert i fiskermanntallet eller ikke). Det er ikke nødvendig å søke dispensasjon for slikt fiske.

 

Dette betyr ikke at det er lovlig å bruke ruser til hummerfangst selv om det er hummerfisketid. Hummer skal kun fanges med hummerteine. Dersom du får hummer i rusen, krabbeteinen, garnet eller annet skal du løsne den forsiktig fra redskapet og slippe den ut i sjøen igjen.

 

Unntak for fisk til omsetning
Ordningen med at manntallsførte fiskere kan søke om dispensasjon til generelt fiske med ruser med merkeregistrert fartøy for omsetning gjelder fortsatt. Dispensasjon kan gis av Fiskeridirektoratets regionkontor.

[/raw]