-Fiskeri- og havbruksnæringa er mulighetenes næring, sa Helga Pedersen under sin tale på NHO Finnmark konferansen i Alta i dag. Samtidig lanserte hun rekrutterings- og kompetanseprosjektet Sett Sjøbein.


( 06.03.2009 )

[raw]

Ved å være et nasjonalt prosjekt synliggjøres bredden og karrieremulighetene for unge mennesker slik at marin sektor kan få den statusen den fortjener som en attraktiv og fremtidsrettet næring med spennende valgmuligheter. 

 

– Dessverre opplever vi en trend der stadig færre unge mennesker velger å gjennomføre en marin utdanning. I et samfunn hvor stadig flere unge velger en videregående og høyere utdanning, vil det å velge bort marine fag kunne få mange konsekvenser, deriblant for bosettinga langs kysten.

 

Fiskeri- og kystministeren ønsker derfor å rette oppmerksomheten mot de arbeidsmulighetene som ligger i marin sektor, også for dem som velger å ta en høyere utdanning. 

 

– Næringa stilles stadig oftere overfor nye spørsmål rundt tema som bærekraft, helse, miljø og klima. Internasjonalt, så vel som nasjonalt, er tendensen at forbrukerne blir mer oppmerksom på og stiller økte krav til dokumentasjon om den maten de spiser. Denne typen dokumentasjon krever en ny type kompetanse, sa hun.

 

Sett Sjøbein er et treårig prosjekt. Målsetninga er å arbeide for å øke rekrutteringa til de marine næringsområdene. Fiskeri- og kystdepartementet har bevilget 3,6 mill kroner årlig til driften av prosjektet. Prosjektet har en styringsgruppe hvor alle de sentrale næringsorganisasjonene er representert. To prosjektledere er på plass i Trondheim. Det er FHF som administrerer stillingene.

[/raw]