– Som varslet i stortingsmeldinga om forvaltning av kongekrabbe, utvides nå adgangen til å delta i fangsten i det kvoteregulerte området. De som er rammet av kongekrabbens utbredelse skal også få førsterett til å utnytte ressursen. Jeg mener det vil øke legitimiteten til fangsten blant befolkningen i de områder som er mest berørt, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.


[raw]

I kvoteregulert område øst for 26°Ø åpnes det for at ca 230 nye fartøy under 11 meter fra Øst-Finnmark gis adgang til fangsten, i tillegg til de ca 240 fartøyene som hadde deltakeradgang forrige sesong.

 

– Vi har nå iverksatt betydelige endringer i reguleringene for fangsten i det kvoteregulerte området. Fartøy gis nå også adgang til å ha bifangst av kongekrabbe ved fiske etter rognkjeks og torsk med garn eller bunnline, sier fiskeriog kystministeren. For å begrense videre spredning av kongekrabbe i norske havområder ble området for fri fangst utvidet den 18. juli i år.

 

Fakta om reguleringene for 2008 og 2009:
• Totalkvoten er på 1925 tonn hannkrabber, 235 tonn hunnkrabber og 450 tonn skadede hannkrabber (beregnet å tilsvare totalt 679 000 hannkrabber og 110 000 hunnkrabber).
• Fangstsesongen åpnes 8. september 2008. Kvoteåret avsluttes 31. mars 2009.
• Kvotene vil bli fordelt slik at fartøy med eier på blad A får halv kvote i forhold til fartøy med eier på blad B, men det vil ellers være lik kvote for alle fartøy.
• I tillegg til fartøyets ordinære hannkrabbekvoter, vil det bli gitt tilleggskvoter på inntil 25 % skadede hannkrabber og 15 % hunnkrabber, avregnet på ukesbasis. Fiskeridirektoratet vil fastsette konkrete fartøykvoter før fangsten åpner.
• Det innføres en begrenset kvotefleksibilitet ved overgangen til nytt kvoteår. Opptil 5 % av totalkvoten kan overføres til totalkvoten for neste kvoteår. På samme måte kan eventuelt overfiske av totalkvoten trekkes fra neste års kvote.
• Fra sesongstart fastsattes en høyere overregulering enn tidligere år, ettersom andelen små fartøy nå øker.
• Fartøy som ikke tidligere har deltatt i den kvoteregulerte fangsten må fremstilles for kontroll for Fiskeridirektoratets regionkontor, og være godkjent før de kan delta i fangsten.

[/raw]