I Norge er fokus rundt flatfisk stort sett konsentrert om kveite og blåkveite, til nød rødspette. Kysten vår skjuler bestander av ukjent størrelse av mange svært verdifulle flatfiskslag. Det meste som fiskes er bifangst i forbindelse med andre fiskerier.


( 10.04.2012 )


[raw]

I 2010 fisket norske fartøyer 1.666 tonn rødspette til en verdi av 14,8 millioner kroner. Med andre ord var den norske fangstverdien for rødspette mindre enn fangstverdien til en liten notbåt. Ved utgangen av oktober i fjor var fangstverdien for rødspette kommet opp i 13,2 millioner kroner, og mye tyder på en liten økning i forhold til året før.

 

Tunge er en svært verdifull flatfisk. Ifølge Fiskeridirektoratet ble det i 2009 og 2010 bare landet henholdsvis to og ett tonn tunge. Ved utgangen av oktober 2011 var kvantumet kommet opp i rundt ett tonn. Samtidig viser dansk statstikk at norske fartøyer landet 657 kilo tunge i 2009 og 223 kilo i 2010 ved danske auksjoner. I år var kvantumet i begynnelsen av januar allerede over 2.051 kilo. Det indikerer at den norske fangsten øker og at flere av fartøyer har sett verdien som denne fisken representerer.

 

Danske fartøyer fisket cirka 24.000 tonn flatfisk i 2010. Den norske flåten fisket 1.874 tonn.

 

Vi har tidligere i Kystmagasinet hatt en artikkel om tråleren Katla. Sannsynligvis har den landet en stor andel av tungen som til nå er levert i dansk havn. Mye av fisken som er levert i Danmark er fisket sør i Nordsjøen og i Skagerrak. Den økningen som sees i fangsten tyder ikke på økt beskatning langs norskekysten, men økt beskatning av ressursene i Skagerrak.

 

I juni 2010 la Fiskeridirektoratet frem rapporten ”Helhetlig forvaltningsplan – Beskrivelse av fiskeriaktiviteten”. Rapporten er lagt frem i forbindelse med at regjeringen har satt i gang en prosess for å etablere en tilsvarende forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak innen 2013.

 

 

Arbeidet ledes gjennom en interdepartemental styringsgruppe, og det er nedsatt en faggruppe for å koordinere arbeidet med et felles faktagrunnlag. Forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak skal videreføre og styrke gjennomføringen av en helhetlig og økosystembasert forvaltning av de norske havområdene. En integrert og helhetlig forvaltning innebærer å se alle sektorenes påvirkning under ett. Før det kan skje er det viktig å få en samlet oversikt over sektorenes nåværende og planlagte aktivitet i havområdet. Som en del av faktagrunnlaget er det derfor utarbeidet statusbeskrivelser for næringsaktivitet i havområdet:

 

 

Sortering av bunnfiskfangst. De fleste kurvene inneholder flatfisk.

Rapporten beskriver aktiviteten, ikke primært det potensial som finnes. Den behandler fiskerier etter hovedartene torsk, sei, makrell, nordsjøsild, kolmule, øyepål, tobis og reke. Deretter omhandler den det som karakteriseres som annet enn hovedartene, som hestmakrell, breiblabb, brisling, krabbe, hummer, samt blandingsfiske etter hyse og sjøkreps. Det er også beskrivelse av hvalfangst og jakt på kystsel. Rødspette er nevnt to ganger uten at noe er sagt verken om bestand eller fiske.

 

 

I et kapittel om ”blandingsfiske” nevnes flatfisk:

”I Nordsjøen og Skagerrak foregår det et blandingsfiskeri hvor målarten ikke er definert. Fangstene i disse fiskeriene består av mange arter (torsk, hyse, sei, breiflabb, sjøkreps, hvitting m.fl.) uten en bestemt målart. Dette fiskeriet foregår i hovedsak med trål og snurrevad, men også med garn og line. Artssammensetningen i fangstene vil gjenspeile artssammensetningen på fiskefeltet, og den enkelte art i fangsten er å regne som bifangst/delfangst og ikke som hovedfangst. Nedenfor er det noen eksempler på blandingsfiskerier i Nordsjøen:

 

 

– Blandingsfiske etter fortrinnsvis torsk, sei hyse, lange samt noe flatfisk. Fisket utøves hovedsaklig i områdene mellom Fisker og Tampen med trål.

 

 

– Ordinært kystfiske. Kystfiske med bunngarn etter torsk, sei, lysing, lange etc. utøves langs store deler av kyststrekningen mot Nordsjøen (mindre i Skagerrak). Dette fisket har ikke noe stort omfang og synes i tillegg å være i reduksjon”, forklares det i rapporten.

 

 

Mye av denne fangsten ville blitt kastet på sjøen i Norge. I Danmark er det et marked for det meste.

 

Dette er langt på vei en korrekt beskrivelse av både omfang, og ikke minst en tydeliggjøring av holdningen til fiske etter andre arter enn de store hovedartene. Men om rapporten blir lagt til grunn for myndighetenes fremtidige utvikling i området, vil det såkalte blandingsfiske sannsynligvis komme enda mer i skyggen.

 

 

Det er flere årsaker til dette. Men i første rekke skyldes det at norske fiskemottak i liten grad er rettet inn mot annet enn volum. Samtidig snakkes det i mange festlige anledninger om ferskfiskmarkedet i Europa. Det er et marked hvor den såkalte blandingsfangsten har et stort, og ikke minst lukrativt potensial. Men denne fangsten fokuseres det ikke på i denne sammenheng.

 

 

Se til Danmark

I 2010 fisket danske fartøyer 1.347 tonn sandflyndre. Norske fartøyer landet bare femten tonn. Ved utgangen av oktober 2011 er det landet 26 tonn sandflyndre av norske fartøyer. Totalt kvantum i 2010 var 15 tonn. Volumet øker. Årsakene er sannsynligvis økt fokus på dumping av fisk, og at noen norske fartøyer har satset på såkalt ”bifangstfiske”. Hele 12 tonn av fangsten i fjor var per 4. desember landet i Danmark.

 

Den store forskjellen i norsk og dansk fangst av sandflyndre skyldes at Danmark har en stor flåte av garnbåter og bunnfisktrålere som ser sandflyndre som en ressurs. Den er ikke svært godt betalt, men er likevel en fisk som gir inntjening. Den blir sløyd, kjølt og levert fersk til et effektivt salgsapparat hvor fiskeauksjonene står sentralt. Fra fiskeauksjonene er veien kort videre til fiskediskene i Europa.

 

Det er begrenset med norske mottak som kan ta i mot sandflyndre beregnet på det europeiske ferskfiskmarkedet. Når sandflyndre har en tendens til å fordufte fra fartøyer som tråler i Nord-Norge, er det en erkjennelse av at en fisk som i fjor oppnådde en snittpris på under åtte kroner kiloen fersk på auksjon i Danmark, ikke vil oppnå særlig mye mer ved et nordnorsk mottak.

 

Gjeldende minstepris ved årsskiftet for sandflyndre i Råfisklagets distrikt var seks kroner. Rogaland Fiskesalgslag har satt minsteprisen til syv kroner per kilo. Med en margin på en krone, som skal dekke transport, fortjeneste, toll og andre utgifter, blir det neppe særlig attraktivt for Aker Seafoods å få levert sandflyndre ved deres mottak i Nord-Norge.

 

Hvor blir den av?

Det sies neppe høyt, men det er en kjensgjerning som de fleste fiskere vedgår i lukkede forsamlinger. Det dumpes mye flatfisk. Dette er belyst gjennom saken mot Aker Seafoods fartøy Doggi. Hvor er det blitt av fangst av sandflyndre og piggskate? Er det bare om bord på Doggi at sandflyndre forsvinner?

 

Er det tilfeldig at et søk i leveringer gjennom Skagerakfisk at det ikke er bifangst av sandflyndre i fangster tatt med reke- og krepsetrål eller garn, hvor fangsten er levert til norsk mottak. Straks vi finner en seddel for fisk levert til NLD NL – Urk, er det straks bifangst av sandflyndre. I tre sedler for november fremgår det at Flekkefjordsbåten Noordvaerder har bifangst av sandflyndre i hver eneste fangst. Fartøyet eies av Hendrik Roukema. Er det tilfeldig at dette fartøyet har fått sandflyndre i hver av de tre innmeldte fangstene tatt med dobbelttrål?

 

Danmark har en logistikk for ferskfisk som stimulerer til fiske etter flatfisk. Norge mangler dette. Det er derfor ofte lønnsomt å levere fangsten til danske fiskeauksjoner.

Vi sjekket 19 andre fartøyer som fisket med garn eller trål. I 68 fangster tatt med reke- eller krepsetrål var det ikke en eneste sandflyndre, og heller ikke i noen av de 33 garnfangstene.

 

På Skagerrakfisk sin oversikt over minstepriser står det; ”Følgende sorteringer kan ikke pakkes for Skagerakfisk uten etter særskilt avtale: Levende torsk, skrubbe / sandflyndre, hvitlaks /skolest, krabbe, kokt kreps, forfisk og leppefisk.”

 

 

Mye kan tyde på at sandflyndre er en uønsket art. ”Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen § 48” gir adgang til utkast av fisk hvis lovlig fanget fisk er levedyktig når den slippes på sjøen. Flyndrefisk er generelt hardfør og fiskerne gjør neppe noe ulovlig i å slippe flyndrer tilbake til havet. Det finnes neppe noe alternativ så lenge minsteprisene ikke er tilpasset markedet.

 

I november i fjor møtte representanter frå Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet EU-kommisær Maria Damanaki og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen for å diskutere utkastforbud. EU reviderer sin fiskeripolitikk, og det vil mest sannsynlig bli vedtatt et forbud mot utkast. På dette møtet uttalte forskningsdirektør Reidar Thoresen ifølge Fiskeridirektoratets at underrapportorering som følge av blant annet utkast av uregistrert fisk er et alvorlig problem.

 

På møtet ble det primært pekt på utkast av viktige arter hvor forskerne er opptatt av å følge med på bestandsutvikling. Flyndrefisk, hvitting og flere andre arter er, på grunn av de begrensede fiskeriene, gitt liten oppmerksomhet. Kanskje hadde økt fokus gitt større landinger og mulighet til å utvikle bedre mottakskapasitet og logistikk. Det kunne igjen gitt et bedre økonomisk grunnlag for sjarkfiskere og små trålere som i dag har for lite kvoter til optimal drift.

 

Rødspette

Båt lengde meter

Tonn

Verdi

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011*

Under <11

196

209

149

171

127

2 320

2 356

1 606

1 512

1 105

11-14,99

248

255

210

227

120

2 856

2 823

1 957

1 644

925

15-20,99

309

281

178

124

77

3 674

3 125

1 520

853

532

21-27,99

673

815

1 133

1 121

1 119

8 852

8 986

11 914

10 697

10 616

28>

643

245

8

23

8

9 340

3 142

84

147

50

Totalt

2 069

1  805

1 678

1 666

1 451

27 042

20 432

17 081

14 853

13 228

* Til og med oktober.

Tunge

Båt lengde meder

Tonn

Verdi

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011*

Under <11

5

3

1

1

1

366

340

193

166

154

11-14,99

0

0

0

0

0

27

73

26

5

48

15-20,99

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

21-27,99

4

5

1

0

0

496

549

184

191

105

28>

3

8

0

0

0

381

714

0

0

0

Totalt

12

16

2

1

1

1 271

1 676

403

362

307

* Til og med oktober.

 

Smørflyndre

Båt lengde meter

Tonn

Verdi

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011*

Under <11

12

11

7

5

9

163

152

134

131

137

11-14,99

17

13

14

10

7

259

208

180

154

95

15-20,99

12

10

5

2

1

126

120

76

58

50

21-27,99

37

70

55

40

16

825

1 846

1 098

655

223

28>

0

0

1

1

8

12

29

86

47

33

Totalt

78

104

82

58

41

1 385

2 355

1 574

1 045

538

* Til og med oktober.

 

Sandflyndre

Båt lengde meter

Tonn

Verdi

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011*

Under <11

0

0

1

0

0

3

0

14

4

6

11-14,99

0

3

0

1

1

0

28

1

6

7

15-20,99

0

4

0

0

0

1

26

0

0

0

21-27,99

68

36

29

14

25

536

255

201

82

171

28>

59

19

0

0

0

492

113

0

2

7

Totalt

127

62

30

15

26

1 032

422

216

94

191

* Til og med oktober.

 

Lomre

Båt lengde meter

Tonn

Verdi

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011*

Under <11

15

15

11

8

6

299

254

205

172

135

11-14,99

7

7

6

8

5

130

178

131

160

100

15-20,99

7

12

5

8

9

161

201

98

147

170

21-27,99

26

22

30

37

26

902

701

702

905

704

28>

3

1

1

1

3

178

40

21

34

49

Totalt

58

57

53

62

49

1 670

1 374

1 157

1 418

1 158

* Til og med oktober.

 

 

Slettvar

Båt lengde meter

Tonn

Verdi

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011*

Under <11

14

10

12

7

11

532

396

421

307

387

11-14,99

0

0

1

0

1

51

64

67

38

56

15-20,99

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

21-27,99

1

2

1

2

2

126

168

169

135

158

28>

8

7

0

0

0

375

401

0

0

0

Totalt

23

19

14

9

14

1 085

1 029

659

480

601

* Til og med oktober.

 

Piggvar

Båt lengde meter

Tonn

Verdi

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011*

Under <11

14

12

11

7

7

702

612

513

440

384

11-14,99

4

2

1

4

1

221

222

178

201

134

15-20,99

0

0

0

0

0

29

25

7

5

1

21-27,99

24

18

26

22

20

1 887

1 505

1 758

1 720

1 546

28>

16

6

0

0

0

1 049

499

3

6

4

Totalt

58

38

38

33

28

3 888

2 863

2 459

2 372

2 069

* Til og med oktober.

 

Annen flatfisk

Båt lengde meter

Tonn

Verdi

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011*

Under <11

10

5

4

6

2

90

47

38

45

19

11-14,99

7

3

1

5

2

63

25

28

16

14

15-20,99

0

0

2

1

0

14

14

32

9

7

21-27,99

8

7

12

7

2

72

48

142

32

4

28>

3

1

0

11

5

24

7

0

21

18

Totalt

28

16

19

30

11

263

141

240

123

62

* Til og med oktober.                             

 

Flatfisk totalt, med og uten rødspette

 

Fiskeslag

Tonn

Verdi

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011*

Tunge

12

16

2

1

1

1 271

1 676

403

362

307

Smørflyndre

78

104

82

58

41

1 385

2 355

1 574

1 045

538

Sandflyndre

127

62

30

15

26

1 032

422

216

94

191

Lomre

58

57

53

62

49

1 670

1 374

1 157

1 418

1 158

Slettvar

23

19

14

9

14

1 085

1 029

659

480

601

Piggvar

58

38

38

33

28

3 888

2 863

2 459

2 372

2 069

Annen flatf.

28

16

19

30

11

263

141

240

123

62

Total

384

312

238

208

170

10 594

9 860

6 708

5 894

4 926

Rødspette

2 069

1 805

1 678

1 666

1 451

27 042

20 432

17 081

14 853

13 228

Total

2 453

2 117

1 916

1 874

1 621

37 636

30 292

23 789

20 747

18 154

* Til og med oktober. Tall hentet fra landings- og sluttseddelregisteret, og omfatter fangst som er levert av norske fartøy, både i Norge og i utlandet, og fangst levert i Norge av utenlandske fartøy. Kystmagasinet tar ikke ansvar for feil. Kilde Fiskeridirektoratet.

 

 

Art

2007

2008

2009

2010

2011

Tonn

Verdi

Tonn

Verdi

Tonn

Verdi

Tonn

Verdi

Tonn

Verdi

Glassvar

12

68

31

299

54

612

23

293

22

343

Gapeflyndre

7

30

7

60

5

44

5

45

4

35

Sandflyndre

2 090

16 265

1 929

13 490

1 534

10 588

1 347

7 996

1 513

10 358

Piggvarr

517

37 223

667

43 905

762

42 871

620

40 148

661

47 708

Rødspette

15 987

232 255

16 748

224 646

15 332

151 511

17 238

163 258

19 208

198 710

Lomre

1 448

54 946

1 114

38 266

1 081

29 829

1 059

33 012

1 111

40 062

Skrubbe

2 614

11 727

2 034

8 995

1 649

7 870

1 656

6 962

1 166

5 521

Smørflyndre

1 094

28 283

788

20 324

898

17 687

743

16 362

723

16 210

Slettvar

222

9 598

303

12 315

261

10 827

241

11 295

238

10 830

Tunge

950

88 220

1 074

85 916

1 017

74 334

849

73 020

698

60 900

Totalt

24 942

478 613

24 693

448 218

22 592

346 174

23 782

352 392

25 345

390 675

Kilde: Fiskeridirektoratets afregningsregister, Danmark – Udtrukket: 04. december 2011

 

 Norske landinger av utvalgt flatfisk i Danmark

(Tonn levende vekt og verdi i 1000 DKR)

 

Art

2007

2008

2009

2010

2011

Tonn

Verdi

Tonn

Verdi

Tonn

Verdi

Tonn

Verdi

Tonn

Verdi

Glassvar

1

6

3

22

2

13

0

5

0

4

Gapeflyndre

0

0

3

26

2

17

1

16

Sandflyndre

42

60

10

71

2

12

3

14

12

80

Piggvarr

28

218

2

176

1

88

3

268

2

116

Rødspette

418

1 301

101

1 408

30

304

84

767

133

1 378

Lomre

12

387

7

282

5

125

10

259

6

198

Skrubbe

1

2

0

0

0

0

0

0

Smørflyndre

27

714

53

1 556

46

916

26

528

9

171

Slettvar

4

50

1

25

0

10

0

21

1

29

Tunge

5

389

5

364

1

57

0

21

2

205

Totalt

538

3 128

182

3 905

89

1 551

129

1 899

165

2 198

Kilde: Fiskeridirektoratets afregningsregister, Danmark – Udtrukket: 04. december 2011

 

Pris på flatfisk landet i Danmark – 2007 – 2008

Artsnavn

Artsnavn

2007

2008

2009

2010

2011*

Norsk

Dansk

Dkk/kg

Dkk/kg

Dkk/kg

Dkk/kg

Dkk/kg

Glassvar

Glashvarre

4,78

6,96

7,65

10,72

14,78

Gapeflyndre

Håising

0,00

0,00

7,67

8,43

18,35

Sandflyndre

Ising

1,50

7,67

5,95

5,81

7,49

Piggvar

Pighvarre

68,06

74,72

72,15

86,14

60,03

Rødspette

Rødspætte

3,27

14,69

10,81

9,54

10,90

Lomre

Rødtunge

33,98

39,54

28,94

27,24

36,96

Skrubbe

Skrubbe

3,28

5,58

2,74

0,00

0,00

Smørflyndre

Skærising

28,01

30,75

21,01

21,61

20,69

Slettvar

Slethvarre

13,13

44,72

49,28

48,35

44,30

Tunge

Tunge

89,66

77,08

90,66

95,79

104,18

* Kilde: Fiskeridirektoratets afregningsregister, Danmark – Udtrukket: 04. december 2011

 

[/raw]