Fiskeridirektoratet skal ifølge forskrifter normalt besvare innsynsbegjæringer innen 1 - 3 dager. I denne saken tok det nesten to år å svare at de dessverre ikke har tid til å lage en oversikt. Kystmagasinet har i vårt blad og her på nettet tidligere fokusert på hvordan tidsfrister funger annerledes for byråkrater enn for fiskere. Denne saken viser det i all sin tydelighet.

11. januar 2017 sendte Kystmagasinet en henvendelse til Fiskeridirektoratet. I denne spurte vi om det var mulig å få en utskrift av båter som har fått varsel eller vedtak om tilbakekall av ervervstillatelse for fartøy som ikke har deltatt i fiske 2014, 2015 og 2016, gjerne med fartøyenes byggeår og lengde.

Ifølge reglene skal svar på en slik innsynforespørsel gis innen 1 til 3 dager. Selvsagt noe lengre om det krever arbeid å fremskaffe informasjonen. Snart to år senere har Fiskeridirektoratet svart på innsynsbegjæringen. De har ikke mulighet til å lage en slik utskrift, selv om to år vel burde ha gitt rikelig med tid til å svare.

Les også: Stolte på inspektør

To år tok Fiskeridirektoratet på å ikke gi svar

I svaret til Kystmagasinet skriver direktoratet:
«Det følger av lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova) § 9 at alle kan kreve innsyn i en sammenstilling av opplysninger som er elektronisk lagret i databasene til organet dersom sammenstillingen kan gjøres med enkle fremgangsmåter.

Fiskeridirektoratet har ikke en ferdig utarbeidet oversikt over det du ber om. Det vil være tidkrevende å utarbeide en slik oversikt da den ikke utelukkende kan gjøres ved hjelp av databaserte løsninger.
Din forespørsel avslås på dette grunnlag. Vedtaket er truffet i medhold av lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova) § 9.

Det vedtak som er gjort i dette brevet kan påklages etter reglene i forvaltningsloven § 28 jf. § 29, se vedlagte (./.) skjema for fremgangsmåte ved klage.

Les også: Når Byråkrati gjør livet surt

Vi beklager at det tok lang tid før henvendelsen din ble besvart.»

Oppfordrer til å be om innsyn i enkeltsaker

Allerede i 1998 ble det sendt ut et rundskriv fra Statsministerens kontor til alle departementer. Der ble praktiseringen av offentlighetsloven innskjerpet Ett av punktene i rundskrivet lyder:

“Innsynsbegjæringer skal normalt avgjøres innen 1-3 virkedager.”

Det er svært sjelden at Fiskeridirektoratet klarer å holde seg til disse tidsfristene. Men nesten to år på å svare på en henvendelse er også et unntak. Nå gjelder bestemmelsen 1 – 3 virkedager eksisterende saksdokumenter. Skal en sammenstilling av informasjon lages er det selvsagt lov å bruke mer tid, – rimelig tid. Men når svaret er et avslag er neppe to år rimelig tid i henhold til Forvaltningsloven.

Interessant er at direktoratets saksbehandler gjør oppmerksom på følgende:
Det vises for øvrig til at du kan be om innsyn i de enkelte vedtak om tilbakekall av ervervstillatelse ved bruk av eInnsyn: https://einnsyn.no/sok.

Det vil innebære om det for eksempel er 400 fartøy dette gjelder, at det må sendes 400 krav om innsyn. For hvert krav vil Direktoratet fatte et vedtak og svare skriftlig, eller de vil avslå alle med begrunnelse at det vil være for omfattende å gi innsyn i alle disse sakene.