Fiskeridirektoratet ber om forståelse for at behandlingen av erstatningskravene fra fiskere etter seismikkundersøkelsene utenfor Lofoten og Vesterålen i sommer tar tid. Det går fram av en redegjørelse direktoratet sendte til Fiskeri- og kystdepartementet i går. Sen saksbehandling forklares med eksplosjon i antall krav om erstatning.


( 16.12.2008 )


[raw]

Fiskeridirektoratet har måttet tåler hard kritikk for tiden det har tatt å behandle krav om erstatning for tapte fiskefelt på grunn av seismikkskyting. I brevet til departmenet vises det til at «Erstatningsnemnda for behandling av krav om erstatning for tapte fiskefelt» består av en leder med dommerkompetanse, en representant fra Oljedirektoratet og en representant fra Fiskeridirektoratet. Nemnda hadde ifølge fiskeridirektoratet frem til 2007 kun hatt én sak til behandling. Til nå i år er det kommet inn ca 80 søknader om erstatning for tapte fiskefelt. Søknadene kommer nesten utelukkende fra Region Nordland, og er en direkte følge av de seismiske undersøkelsene som er gjennomført i regi av Oljedirektoratet utenfor Lofoten og Vesterålen.

 

Direktoratet understreker i brevet at det er flere grunner til at det er problematisk å redusere saksbehandlingstiden på disse erstatningssøknadene.

 

– Sakene skal ha individuell skjønnsmessig behandling, og det kreves dermed grundige saksforberedelser for hvert enkelt fartøy det søkes om erstatning for. Sakene blir først sendt til regionkontoret, og deretter sendt erstatningsnemndas sekretariat sentralt i Bergen med regionkontorets merknader, heter det i redegjørelsen.

 

Regionkontoret viktig
Uttalelsen fra regionkontoret anses som svært viktig og nødvendig, ettersom disse sitter på detaljert kunnskap om fiskeriene i området.

 

Etter at sakene er mottatt i sekretariatet skal det innhentes relevante opplysninger, som for eksempel kartfestet informasjon og fangststatistikk, både på fartøynivå og eventuelt for grupper det kan være relevant å sammenligne med.

 

Saksbehandlingen vil også variere alt etter hvilken type fiskeri det søkes erstatning for, og hvor godt søknaden er dokumentert i utgangspunktet.

 

Når det nå i løpet av kort tid er kommet inn ca 80 søknader er det helt klart at både nemndsmedlemmene og sekretariatet har et kapasitetsproblem. Dette gjør at det kan være vanskelig å finne tilstrekkelig tid til forberedelse og etterarbeid.

 

25 vedtak klare i dag
De 25 første vedtakene som gjelder Oljedirektoratets seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen i sommer er nå klare.Erstatningsnemnda for behandling av krav om erstatning for tapte fiskefelt avholdt møte 5. og 6. november. Det ble behandlet 25 saker på møtet.

 

Et stort flertall av de som har krevd erstatning og fått sin søknad behandlet i november har fått medhold. 18 av de 25 søkerne får erstatning, 3 saker ble avslått, 3 saker er utsatt til neste møte, og i en sak har nemnda bedt om tilleggsopplysninger fra søker før videre oppfølging.

 

Vedtakene er sendt ut i dag, og utbetalingene vil bli gjort i løpet av den nærmeste framtid.

 

I 16 av de 25 sakene som er behandlet blir det søkt på grunn av tapt fangst av blåkveite som følge av det området utenfor Lofoten/Vesterålen som ble stengt for fiske etter blåkveite i første periode av blåkveitefisket i år.

 

8 av de 25 søker om erstatning på grunn av reduserte fangster i forhold til tidligere år av andre arter, og en søknad kommer fra et landindustrianlegg.

 

Erstatningsutbetalingene er i størrelsesorden fra kr 40 000,- til kr 120 000,-. Totalt utbetalt erstatningsbeløp er kr 1 400 000,-.

 

Nye møter i januar
Neste møte i erstatningsnemnda blir 19. og 20. januar 2009, og det er avtalt nye møter i nemnda hver måned fram til april. Funksjonstiden for medlemmene utløper 23. april 2009.

[/raw]