Nye føringer fra Klima- og miljødepartementet fører til endringer i prosessen med å utarbeide nye fiskereguleringer som skal gjelde fra 2021.

De nye føringene fra departementet gjelder for reguleringen av fiske med faststående redskap i sjø, og medfører disse endringene i prosessen:

  • Forslag til regulering av sjølaksefiske, som skal sendes på høring, utarbeides av Miljødirektoratet basert på et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag utarbeidet av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, som kommer i uke 14.
  • Det blir ingen regionale prosesser i regi av Fylkesmannen som omhandler sjølaksefisket.

KLD ber om at føre var-prinsippet skal tillegges betydelig vekt i arbeidet med de nye reguleringene. Det skal tas spesielt hensyn til de svakeste fiskebestandene.

Miljødirektoratet er videre bedt om å vurdere å utvide områdene der det ikke skal åpnes for fiske med faststående redskap når laks fra bestander under reetablering inngår i fangstene.

Les mer om føringene fra departementet her.

Finn mer informasjon om regulering av fiske etter laks, sjøørrett og sjørøye her.