EU, Island, Norge og Russland har inngått avtale om forvaltninng av norsk vårgytende sild for 2013. Færøyene ønsket  ikke å være med på en kyststatsavtale for inneværende år som viderefører den avtalte fordelingen fra 2007. Færøyene begrunnet dette med et ønske om en høyere andel av den totale kvoten.


( 24.01.2013 )


[raw]

Totalkvoten for 2013 er satt til 619 000 tonn, i tråd med forskernes anbefaling. Norges kvote ligger fast på 61% og for 2013 utgjør dette en kvote på 377 590 tonn. Partene har avsatt et kvantum av den totale kvoten for færøysk fiske, i samsvar med deres andel fra rammeavtalen fra 2007.

 
Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig. Kvotene i 2013 er likevel redusert med 214 000 tonn fra 2012. Grunnen til dette er fortsatt svak rekruttering og små årsklasser etter 2004. Kvoten for 2013 er fastsatt i samsvar med gjeldende forvaltningsplan.

 
Partene er enige om å gjennomgå foravltningsplanen på nvg-sild i forkant av kyststatsforhandlingene for 2014. EUs soneadgang til å fiske sild i NØS er redusert inneværende år, som følge av at EU reduserte norske fartøys adgang til å fiske kolmule i EU-sonen.

[/raw]