Fiskeridirektoratets sjøtjeneste hadde i november 2018 inspektør om bord på fartøyet «Kamilla Grande» for å følge sildefisket. Hensikten var å kontrollere bifangst, innblanding av fangst under minstemål og å foreta kontroll ved lossing. Fartøyet var på dette tidspunkt eid av Øksnes Kystfiske AS, men leid ut til rederiet Hovden Senior AS som leiefartøy for fartøyet «Hovden Viking».

«Kamilla Grande» hadde meldt inn fangst på 245 000 kg NVG-sild i ERS. Innveiing ved Pelagia AS i Lødingen viste 284 907 kilo NVG-sild. Det var en underrapportering 39 907 kg, tilsvarende 14 % av totalt kvantum. Fiskeridirektoratet region Nord gjorde 20 februar i fjor vedtak om overtredelsesgebyr til skipper Amundsen på kr. 12 000,og rederiet Hovden Senior AS på kr 100 000,-.

Vedtaket ble for rederiets del påklagd. Skipper har forklart at nota revnet, noe han ikke kan lastes for. Dette var en delvis årsak til at RSW-tankene ble «slakke». Etter at RSW-tankene ble «slakke», gjennomførte skipper kontrollpeilinger av tankene.

Region Nord har sendt klagen til direktoratet sentralt. De mener at det ikke en årsakssammenheng mellom det faktum at nota revnet og at skipper har ikke har rapportert riktig kvantum fangst. Fartøyet er utstyrt med måleutstyr som gjør at Fiskeridirektoratet tillater sammenblanding av fangst fra ulike fartøy på samme tank, når fartøyet opererer som føringsfartøy.

Skipperen er erfaren og har vært registrert i fiskermanntallet på blad B siden 2002.  Ifølge direktoratet har han mottatt en rekke reaksjoner tidligere for lignende forhold, senest ved tre anledninger i 2017. Verdien av den ulovlige fangsten utgjorde til sammen kr 150 311,30. Det er imidlertid bare anledning å ilegge overtredelsesgebyr på inntil kr 100 000,ved brudd på havressurslova og deltakerloven, § 5.

Saken kunne blitt anmeldt til politiet, men ut ifra at saksbehandlingstiden dessverre har vært lang, kom direktoratet til at et overtredelsesgebyr vil være en passende reaksjon. Det fremgår ikke av direktoratets postprotokoll at vedtak er gjort med hensyn til klagen.