Regjeringen presenterte 8. mai den nasjonale forvaltningsplanen for Norskehavet. – Sjømatnæringen er naturlig nok viet stor plass i planen, og det betyr at vi også må involveres sterkt i det videre arbeidet, sier Aina Valland, direktør miljø i FHL


( 11.05.2009 )

[raw]

Formålet med forvaltningsplanen for Norskehavet er å legge til rette for verdiskapning og sameksistens mellom de ulike næringene i disse havområdene.

– Vi er positiv til planens formål om å legge til rette for verdiskapning og sameksistens gjennom bærekraftig bruk av ressurser. Forvaltningsplanen fokuserer nettopp på næringsutvikling i disse havområdene, og det er i tråd med vårt syn at det er viktig å bygge opp under næringsutvikling samtidig med at en tar miljøhensyn, sier Valland.

 

– Vi registrerer også at sjømatinteressene prioriteres foran petroleumsvirksomhet i enkelte områder, noe som er svært positivt, sier hun.

 

Valland understreker at sjømatnæringen også omfatter fiskeindustrien som baserer sin virksomhet på råstoff fra havområdene. I planen pekes det på at lydbølger fra seismikkskyting medfører skremmeeffekt og andre skadevirkninger, noe som innebærer at det skal defineres anbefalte minsteavstander til fangst- og oppdrettsvirksomheter.

 

– Men samtidig tyder det ikke på at regjeringen ennå har tatt inn over seg at også landindustrien blir berørt av seismikkskyting. Seismikkaktiviteten har medført, og vil fortsatt føre til at mengden landet råstoff går ned i perioder. Det er urimelig at lokale bedrifter langs kysten skal bære kostnaden for denne siden av norsk petroleumsvirksomhet, sier Valland.

 

Norsk sjømatnæring står for produksjon av sunn og god mat som er viktig for folks helse, samtidig som næringen utgjør en bærebjelke i mange kystsamfunn. FHL mener det derfor er avgjørende at næringen blir involvert i en rekke sentrale prosesser som berører Norskehavet:
•       Utarbeidningen av nasjonal plan for vindkraft til havs
•       Involvering av fiskeindustrien i prosesser om seismikkskyting
•       Sterk involvering av næringen i arbeidet med marin verneplan

 

FHL mener videre det er bra at skipstrafikk skal flyttes lenger vekk fra kysten. Siden mer trafikk vil bli flyttet fra vei til sjø, er det ekstra viktig å redusere faren for grunnstøting og øke responstiden for beredskapsapparatet. Videre er det som nevnt bra at sjømatinteressene prioriteres foran petroleumsvirksomhet i enkelte områder, blant annet Mørebankene.

 

– Regjeringen legger også vekt på å styrke kunnskapen om økosystemene i Norskehavet. Dette er positive signaler som viser at myndighetene i likhet med næringen er opptatt av å ha en kunnskapsbasert forvaltning, slik at vi på beste måte kan bevare et rent havmiljø samtidig som det kan legges til rette for fangst og sjømatproduksjon fra disse havområdene, sier Valland.

[/raw]