Fiskeridirektoratet region Sør har ilagt skipper Magne Rasmussen et overtredelsesgebyr på 10.000 kroner og rederiet Fiskeriselskapet Norli AS et gebyr på 47 553 kroner. Bakgrunnen er at fartøyet Quo Vadis ved landing av fangst ved Myre Fiskemottak i juli, hadde et avvik mellom innmeldt kvantum hyse i fartøyets elektroniske rapporteringssystem og kvantum som var ført pâ sluttseddel. Avviket var på 16,3 prosent.

Skipper sin forklaring på avviket var at det var feil på vekta i en periode. Direktoratet, Region Sør la til grunn for gebyret at en feil på vekta i en periode ikke kan være formildende. Skipper er pliktig til å ha metoder til å estimere fangsten til enhver tid.

Regionen mente at skipper ikke hadde gode nok rutiner for estimering av fangst. Han er ifølge direktoratet pliktig til å ha en «plan B» når den foretrukne metoden svikter. Vedtaket er påklaget av Fiskarlaget, som blant annet skriver:

– Dersom skipper visste at det var feil med vekta, ville han sjølsagt satt i verk «plan B», en metode for estimering som han hadde brukt før vekt ble installert. Det kan ikke være slik at man skal benytte en metode for estimering, i tillegg til vekt for å oppfylle forskriftens krav. Klagen på vedtaket er, når dette skrives, ikke behandlet av direktoratet.