DEL

Feil sløying og utblødning av torsk som skal brukes til saltfisk og klippfisk, kan gi betydelig kvalitetsreduksjon på sluttproduktet. Markedsverdien av klippfisken kan reduseres med et sekssifret beløp per råstofflast.


( 28.09.2009 )

[raw]

Hvis norsk saltfisk- og klippfisknæring skal levere produkter av første klasse, må fangstleddet behandle råstoffet riktig. Nye forsøk, hvor lineråstoff fra to båter har blitt fulgt fra fangst til ferdig tørket klippfisk, viser at feil under sløying og utblødning om bord kan gi betydelig kvalitetsreduksjon på sluttproduktet.

 

Direktesløying reduserer kvaliteten
Forsøkene viser at direktesløying gir en betydelig kvalitetsreduksjon sammenlignet med ordinær bløgging og utblødning. Andelen universal klippfisk (det vil si fisk som ikke er av beste kvalitet) økte fra 20 % for vanlig bløgget fisk til 37 % for direktesløyd fisk. Dette skyldtes hovedsakelig økt misfarging av fisken på grunn av blodfeil.

 

Det ble imidlertid ikke påvist at utblødningstiden spiller inn på den endelige kvalitetssorteringen. Dette indikerer at tiden det tar før fisken blir bløgget, og hvordan fisken blir bløgget, har større innvirkning på kvaliteten enn hvor lenge fisken ligger i blødetank. Fangstleddet kan således ikke kompensere mangelfull blodtømming ved direktesløying gjennom økt utblødningstid.

 

Mekaniske feil
På den ene båten medførte feilskjæring/-sløying (maskinelle feil) at andelen universal klippfisk økte med 20 % sammenlignet med den andre linebåten. Dette viser klart at også mekaniske feil under fangsthåndtering kan få store konsekvenser for kvaliteten på sluttproduktet, med påfølgende økonomiske tap for klippfiskprodusentene. Den mekaniske feilen er for øvrig rettet opp, slik at den ikke kan påvirke nåværende eller fremtidige fangster.

 

Verditap i 100 000-kronersklassen
Klippfisk av torsk av universal kvalitet gir anslagsvis 6-8 kroners lavere markedspris per kilo enn superior kvalitet.

 

17 % økning i andelen nedklassifisert fisk (som ved forsøkene med direktesløying) innebærer derfor et betydelig verditap. Hvis det forutsettes en last på 200 tonn fryst, hodekappet og sløyd torsk på minst 2,5 kilo, og et utbytte på 60 %, vil 17 % nedklassifisering redusere eksportverdien av klippfisken med omkring 143 000 kr.

 

Likeledes vil det gitte eksempelet med feilsløying (mekanisk feil), som medførte en økning i andelen universal fisk med 20 %, resultere i et mulig inntektstap på 168 000 kr. Dette viser at feil håndtering og bearbeiding av råstoffet om bord, kan gi betydelige tap i økonomisk profitt for klippfiskbedriften.

 

Prosjektet
Forskningsprosjektet har blitt administrert av Bacalaoforum på vegne av forskningsfondet FHF, og utført av Møreforsking Ålesund og Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.