DEL

Foreløpige tall viser at antall fiskere registrert i Fiskermanntallet ved utgangen av 2009 var 12 739. Dette er en reduksjon på cirka en prosent i løpet av ett år. Antall fiskefartøy er redusert med cirka fire prosent i løpet av 2009. Dette viser oversikter utarbeidet av Fiskeridirektoratets Statistikkavdeling.


( 14.01.2010 )

[raw]

Andelen fiskere under 30 år som har fiske som hovedyrke har siden 1990 vært synkende, fra 33 prosent i 1990 til 17 prosent i 2009. Andelen fiskere 60 år og over, som har fiske som hovedyrke, er derimot økende fra 12 prosent i 1990 til 18 prosent i 2009. Både for fiskere under 30 år og over 60 år er andelen økt noe sammenlignet med 2008.

 

Antall fiskefartøy i størrelsen under 11 meter og 11-27,9 meter ble redusert med henholdsvis fire og tre prosent fra 2008 til 2009. Nedgangen for størrelsesgruppen under 11 meter var på 232 fartøy, mens antall fartøy i størrelsesgruppen 11-27,9 meter ble redusert med 38 fartøy.

 

Antall registrerte fiskefartøy i størrelsen 28 meter og over økte med 11 fartøy fra 2008 til 2009. Denne økningen kan nok tilskrives fjerningen av lengdebegrensningen for kystflåten februar 2008.

 

I tabellene til Fiskeridirektoratet finner du utviklingen i antall fiskere totalt og fordelt på hovedyrke og biyrke i perioden 1990-2009 landet sett under ett, fordelt på fylke og aldersgrupper. Tabellene viser også utviklingen i antall fiskefartøy 2000-2009 fordelt på fylke og størrelsesgrupper.

 

Fiskeridirektoratets Statistikkavdeling vil publisere endelige statistiske oversikter over utviklingen i antall fiskere og fiskefartøy i Fiskeridirektoratets statistikkbank og i publikasjonen «Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradganger».

 

I Fiskeridirektoratets statistikkbank, vil en også finne informasjon om utviklingen i antall fiskere (1983-2008) og fiskefartøy (1980-2008) fordelt på kommuner.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.