Ved utgangen av 2012 var det registrert 12 030 fiskere i Fiskermanntallet. Det er en reduksjon på seks prosent fra utgangen av 2011.


[raw]

Det har vært en kraftig reduksjon i antall fiskere og liten nedgang i antall fiskefartøy fra 2011 til 2012. Dette viser oversikter utarbeidet av Fiskeridirektoratets statistikkavdeling. Tallene for 2012 er foreløpige.
Antall fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er redusert fra 10 220 i 2011 til 9 806 fiskere i 2012 (fire prosent nedgang). For fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er antallet redusert fra 2 548 i 2011 til 2 224 fiskere i 2012 (12 prosent nedgang).

 

Endret alderssammensetning
Gjennomsnittsalderen for fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er økt fra 39,3 år i 1990 til 45,5 år i 2012. For fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er gjennomsnittsalderen noe redusert; fra 66 år til 65,5 år i samme periode.
Andelen fiskere under 30 år som har fiske som hovedyrke har i perioden 1990 til 2012 vært synkende, fra 33 prosent i 1990 til 18 prosent i 2012. Andelen fiskere 60 år og over, som har fiske som hovedyrke, er derimot økende fra 12 prosent i 1990 til 20 prosent i 2012.

 
Informasjon fra Skatteetaten og NAV
I forbindelse med hovedrulleringen av Fiskermanntallet som ble gjennomført høsten 2011 ble det bestemt å innhente grunnlagsinformasjon fra Skatteetaten og NAV på en mer helhetlig måte enn hva som har blitt gjort tidligere. Informasjon fra Fiskermanntallet ble koblet med informasjon i databasene til Skatteetaten og NAV.
Fiskeridirektoratet har derfor hatt anledning til å vurdere bladstatus til et større antall fiskere i forbindelse med hovedrulleringen enn tidligere år. Dette kan være en forklaring på at antall registrerte fiskere ved utgangen av 2012 er såpass mye lavere enn ved utgangen av 2011.

 

Liten endring i antall fiskefartøy
I samme periode er antall fiskefartøy registrert i Merkeregisteret bare redusert med 31 fartøy. Antall fiskefartøy er redusert fra 6250 i 2011 til 6219 i 2012. Antall fartøy i størrelsesgruppen 10 til 15 meter øker, mens antall fartøy i de andre størrelsesgruppene blir noe redusert.
Den historiske utviklingen
I tabellene under finner du utviklingen i antall fiskere totalt og fordelt på hovedyrke og biyrke i perioden 1990-2012 landet sett under ett, fordelt på fylker og aldersgrupper. Tabellene viser også utviklingen i antall fiskefartøy 2000-2012 fordelt på fylker og størrelsesgrupper.
Mer statistikk
Fiskeridirektoratets statistikkavdeling vil publisere statistiske oversikter over utviklingen i antall fiskere og fiskefartøy i Fiskeridirektoratets statistikkbank og i publikasjonen «Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradganger».
Informasjon om utvikling i antall fiskere og fiskefartøy på kommunenivå for 2012 vil bli offentliggjort 17.januar 2013.
[/raw]