Danske fiskerier hadde et usedvanlig godt år i fjor. Fangsten til danske fartøyer økte kraftig samtidig som prisene var høye for de fleste fiskeslag.

Det viktigste fiskeslaget målt i verdi var brisling, som utgjorde over en halv milliard danske kroner. Norske fartøyer er fortsatt viktige for danske havner. I fjor ble det losset 178.000 tonn norsk fisk i Danmark.

Det er også registrert en økning i mengden fisk danske fartøyer leverer i norske havner. I fjor leverte danske fartøyer nesten 44.000 tonn i Norge, mot 37.000 tonn i 2014. Verdien av dansk fisk landet i Norge var på 241 millioner danske kroner, mot 471 millioner danske kroner for norsk fisk landet i Danmark.

Begge land lander i hovedsak pelagisk fisk hos hverandre. Men norske fartøyer hadde i fjor en kraftig økning i mengde sei som ble levert i Danmark. I tonn økte mengden sei fra 2672 tonn i 2014 til 4106 tonn i fjor.

Danmark 2

Industritråleren Lykke Hametner i Thyborøn havn, tungt lastet med tobis. I fjor pekte alle piler oppover, – men det er usikkert om det blir noe særlig med tobisfiske i år.

11.000 tonn havbrisling til Norge

Mengden av pelagisk fisk som ble levert i Norge økte i første rekke som følge av en økning i mengden brisling fra ingenting til hele 10.864 tonn. Det var også en økning i mengde makrell fra 25.683 tonn til 26.097 tonn. Selv om dette kanskje er en marginal økning, er den et resultat av en trend hvor danske fartøyer i økende grad velger å levere i Norge. I 2011 ble det til sammenligning levert 9.178 tonn makrell i Norge.

Samtidig har mengden sild som danskene leverer i Norge blitt mer enn halvert. I fjor ble det losset 4007 tonn i Norge, mot 9160 tonn i 2014 og hele 25.683 tonn i 2013. Likevel har samlet kvantum losset i Norge økt fra 2014.

Danmark 3

Flatfisk er svært viktig for danske kystbåter. I fjor økte verdien på flatfiskfangstene med nesten 80 millioner danske kroner.

Havbrisling og tobis ga kraftig økning

Den store inntektsøkningen til danske pelagiske fartøyer skyldes i stor grad verdien av havbrisling og tobis. I 2014 ble det fisket 190.500 tonn havbrisling. I fjor kom kvantumet opp i hele 319.000 tonn. Verdien ble nesten doblet, med en økning fra 304,5 millioner danske kroner til 570,4 millioner danske kroner. Går en bare ett år mer tilbake i tid, så ble det til sammenligning bare fisket 96.400 tonn til en verdi av 177,9 millioner danske kroner. Med andre er både verdi og kvantum i dette fisket mer enn tredoblet siden 2013.

Industrifisket nøt også godt av en økning i tobisfangsten fra 159.000 tonn verdt 225 millioner danske kroner til 174.000 tonn verdt 277,1 millioner danske kroner. Totalt ble det fisket 557.000 tonn industrifisk til en verdi av 986,6 millioner danske kroner. En skal ikke lengre tilbake enn til 2012, da inntjeningen i industrifisket var godt under en halv milliard kroner.

I Danmark som i Norge, er mange fartøyer engasjert i både konsumog industrifiske. Økt inntjening i industrifisket kan raskt bli oppspist av en tilsvarende nedgang i verdien på fangster til konsum. Men i fjor økte også samlet verdi på konsumfangstene av pelagisk fisk, tross et fall i verdi på makrell fra 311,0 millioner til 289,9 millioner danske kroner. Samtidig økte verdien på sildefangstene fra 442,2 millioner til 484,0 millioner danske kroner.

Danmark 4

Den danske garnbåten Britta tilhører en gruppe som i fjor kunne vise til både økte fangster og økt verdi.

Rødspetter for en kvart milliard

Rødspetter og annen flatfisk er svært viktig for den danske fiskeflåten. Mens pelagisk sektor domineres av få fartøyer med store kvoter, er det fortsatt et relativt stort antall mindre fiskefartøyer som fisker flatfisk og torskefisk.

For garnbåter, trålere og snurrevadbåter som fisker rødspette ble 2015 et meget godt år. Fangstene økte i kvantum fra 19.862 tonn verdt 192,6 millioner danske kroner til 23.068 tonn verdt 257 millioner danske kroner. Det er en økning på 64,4 millioner danske kroner. Legges verdi fra annen flatfisk til, økte verdien på dette fisket fra 360,9 millioner til 430,4 millioner danske kroner, en økning i prosent på 22,7 prosent.

Danmark 5

Mens rødspette stort sett er «bifangst» i Norge, er det den viktigste arten for mange danske kystbåter. I fjor ble det landet rødspette til en verdi av over en kvart milliard danske kroner.

Torskefisk opp 18 prosent

Fisket etter torskefisk som torsk, sei, lysing og lyr ga også fiskerne god grunn til å smile. Totalt ble det landet 38.614 tonn torskefisk til en verdi på 525,5 millioner danske kroner. I 2014 var fangsten på 34.304 tusen tonn til en verdi av 449,9 millioner kroner.

Det meste av torskefisk og flatfisk fiskes av kystfartøyer. Og de fleste fisker etter begge deler. Samlet fikk denne flåten en økning i fangstverdi på 145 millioner kroner. For torsk utgjorde økningen 18 prosent. Men totalt ga økningen i fangstverdi for flatfisk og torskefisk danske fiskere 16,5 prosent i økte inntekter.

Som tabellene viser fikk alle deler av danske fiskerier, med unntak av fisket etter sild og sjøkreps, økt inntjening i fjor. Fisket etter sjøkreps fikk redusert fangstverdien med cirka 21 millioner danske kroner. Men samtidig økte verdien av kaldtvannsreker med 35 millioner danske kroner.

Danmark 6

Industrifisk innbragte i fjor nesten en milliard danske kroner til fiskeflåten. Her losser industritråleren Allesøe ved 999 i Thyborøn.

Sannsynligvis historisk rekord

Totalt økte verdien i første hånd for danske fiskere med 16,3 prosent til 3,39 milliarder kroner. På nettsiden til Dansk Fødevarestyrelse er det dynamiske tabeller som går tilbake til 2007. Ikke noe år siden da har danske fartøyer sin fangst hatt å høy verdi. Sannsynligvis er det rekord for dansk flåte.

Dansk fangst fordelt på fiskegrupper

Gruppe 2012 2013 2014 2015
Tonn DKR 1000 Tonn DKR 1000 Tonn DKR 1000 Tonn DKR 1000
Ferskvannsfisk 186 4.187 236 4.581 149 3.277 121 3.032
Flatfisk 28.768 398.992 30.647 374.387 28.489 350.868 31.561 430.421
Industrifisk 216.821 478.699 369.897 776.932 437.906 701.376 557.137 986.592
Kreps/Bløtdyr 52.079 548.461 57.177 537.750 60.691 556.927 65.224 565.585
Torskefisk 40.164 500.397 33.397 432.104 34.304 449.887 38.614 525.536
Annen Fisk 164.690 1.012.244 178.333 900.532 183.720 854.019 176.465 883.175
Totalt 502.709 2.942.980 669.687 3.026.287 745.259 2.916.354 869.122 3.394.341

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, – Naturerhvervstyrelsen

 

Danmark: Fangst av viktigste arter

Art 2012 2013 2014 2015
Tonn DKR 1000 Tonn DKR 1000 Tonn DKR 1000 Tonn DKR 1000
Hestmakrell 5.392 32.001 7.857 47.737 6.467 40.231 5.325 34.038
Kolmule 279 47 2.026 5.705 35.011 54.892 45.048 80.257
Blåskjell 39.426 47.763 38.585 51.344 41.363 55.473 45.300 62.809
Brisling 111.706 249.527 96.386 177.932 190.529 304.519 318.942 570.370
Kaldtvannsreker 4.733 169.657 5.650 171.298 5.663 161.714 5.733 196.627
Breiflabb 1.149 45.975 1.082 43.827 1.157 46.066 1.332 53.496
Sjøkreps 3.528 214.731 2.870 187.768 3.296 210.367 2.652 189.429
Hyse 2.449 26.273 2.344 27.524 2.431 31.668 2.142 30.523
Lysing 2.172 34.453 2.830 44.742 2.733 43.066 3.573 58.746
Lange 467 6.844 571 7.717 435 6.070 455 7.187
Lyr 280 6.686 289 7.419 267 7.044 318 8.657
Makrell 36.233 265.199 33.260 271.963 41.918 310.978 46.103 289.829
Sei 4.347 54.998 4.805 51.961 4.147 47.978 3.790 50.841
Rødspette 20.356 207.162 20.862 201.208 19.862 192.613 23.068 257.037
Sild 125.117 648.821 141.029 528.146 135.580 442.247 121.463 483.993
Øyepål 25.558 61.364 38.364 56.255 28.448 43.181 13.803 24.773
Tobis 54.002 98.726 212.081 460.190 159.036 224.984 173.988 277.122
Torsk 24.822 369.108 17.748 290.159 19.281 311.286 22.689 366.532
Totalt all fisk 462.301 2.544.638 629.015 2.640.149 698.038 2.540.958 836.225 3.049.489

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, – Naturerhvervstyrelsen

 

Danske fartøyer: Levert i Norge

Art Tonn levende vekt
2011 2012 2013 2014 2015
Ansjos . . . . 563
Kolmule 6 90 18 2.001 42
Brisling 1.587 . . . 10.864
Breiflabb 2 82 46 9 .
Hyse 0 8 13 1 20
Lysing 0 136 179 17 25
Makrell 9.178 14.168 14.955 25.683 26.097
Sei 18 127 146 38 .
Sild 4.366 7.016 19.393 9.160 4.007
Øyepål . 355 48 174 5
Tobis 3.814 2.625 . . 1.113
Torsk 2 60 29 5 238
Totalt inkl. andre arter 19.016 24.868 34.966 37.112 43.893

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, – Naturerhvervstyrelsen

 

Norske fartøyer: Levert i Danmark

Art Tonn levende vekt
2011 2012 2013 2014 2015
Kolmule 1.029 2.418 65.081 130.259 120.517
Brisling . . . 715 273
Breiflabb 58 25 47 38 47
Hyse 168 336 302 162 130
Lysing 195 256 295 340 458
Lodde 42.935 31.385 7.786 9.448 2.945
Makrell 24 33 102 127 98
Sei 3.738 2.269 3.298 2.672 4.106
Rødspette 217 152 136 45 54
Sild 17.400 23.278 24.253 29.905 22.766
Øyepål 576 1.108 809 3.694 12.879
Strømsild . . 40 512 945
Tobis 1.401 . 380 19.770 9.963
Torsk 810 882 735 615 706
Totalt inkl. andre arter 68.724 62.344 103.505 198.570 177.802

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, – Naturerhvervstyrelsen