DEL

– Nedgangen i antall rømte oppdrettsfisk fortsetter. Det er over tid lagt ned en stor og systematisk innsats i næringen og dette gir resultater, sier Tarald Sivertsen som leder Rømmingsutvalget i Sjømat Norge.


( 15.03.2017 )

Fiskeridirektoratets årsstatistikk over rapporterte rømte laks viser at den positive trenden fortsetter. Det rømte 126.00 laks og 62.000 regnbueørret i 2016, mot 170.000 laks og 84.000 regnbueørret året før. Hittil i 2017 har det rømt svært få fisk. – Vår visjon er null rømming fra norske havbruksanlegg. Dersom uhellet er ute, blir alle krefter satt inn på å fange den rømte fisken. Det er et krevende arbeid, men tiltakene nytter også på dette feltet. I fjor ble det gjenfanget 10 prosent av den rømte laksen og nesten 50 prosent av ørreten, sier Sivertsen.

Rømming av laks 2001-2017. Innmeldte rømmingstall pr. 31.12.2016 (tall i 1000). Kilde: Fiskeridirektoratet.

Mindre rømt laks i elvene

De samlede tiltakene mot rømming virker, og de foregående årene er dette blitt bekreftet av en klar trend med mindre rømt laks i elvene. Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) har nylig lagt fram tall som viser at antallet rømt laks er ytterligere redusert i 37 elver over hele landet som følge av uttak av rømt laks i regi av sammenslutningen.

Innsatsen fortsetter

Tarald Sivertsen understreker at arbeidet for å redusere rømming av fisk fortsetter. Innsatsen spenner fra teknologiutvikling og forbedring av prosedyrer til opplæring og kurs der ledere og medarbeidere møtes for å utveksle erfaringer på tvers av selskaper og geografi. – Oppgaven består i at vi både skal unngå rømming og rydde opp etter oss dersom det likevel skjer uhell. Gjennom OURO-sammenslutningen vil havbruksbedriftene fortsette å finansiere uttak av rømt fisk fra elver i tråd med forskriften, sier Sivertsen.

Kilde: OURO (www.utfisking.no).

Samhandling må til

Utviklingen viser at arbeidet som gjøres, gir meget positive effekter. Innsatsen fortsetter, og Sjømat Norge har tro på at samhandling med myndighetene er viktig i så måte. Stortinget ba om at det utarbeides en strategi mot rømming. Sjømat Norge har i forbindelse med høringen av Fiskeridirektoratets forslag til en slik plan, derfor bedt om at det lages en intensjonsavtale om utvikling og gjennomføring av forpliktende samhandling med næring og myndigheter for å styrke den positive utviklingen vi nå ser.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.