Kystmagasinet 1.15: Norske fartøyer leverte i fjor nesten 200.000 tonn fisk i danske havner, noe som nesten var en fordobling av kvantum. Men dette skyldes primært at kvantum kolmule ble fordoblet fra 65.000 tonn til 130.000 tonn og at kvantum tobis økte fra 380 til 19.770 tonn. Også øyepål økte kraftig, fra 809 til 3.694 tonn.

Mens kvantum industrifisk har økt kraftig, har det gått andre veien for konsumfisk. Sammenlignet med 2013 er det en kraftig nedgang i kvantum for de fleste konsumfiskslag. Som tabellen vi har satt sammen på bakgrunn av informasjon fra det danske Fødevareministeriet viser, er det nedgang for viktige fiskeslag som torsk, sei, hyse, breiflabb og rødspette.

 

Kamuflerer faktum

Tallene kamuflerer det faktum at det sendes store kvantum med fisk med trailer til fiskeauksjonene i Hirtshals og Hanstholm. Det eksporteres også store kvantum fersk hvitfisk direkte til danske kjøpere.

 

Danmark importerte i fjor 30.518 tonn fersk torsk, mot 24.575 tonn i 2013, samt 4.527 tonn fersk torskefilet, mot 3.675 tonn i 2013. Økningen for fersk torsk mer enn kompenserer for fallet i fersk fisk losset og solgt på auksjon i Danmark. I eksportstatistikken inngår både fersk torsk losset i Danmark, fisk eksportert fra Norge for salg på danske auksjoner og fisk kjøpt og importert av danske bedrifter. Det var også økning på dansk import av fryst torsk, fra 3.319 tonn i 2013 til 3.976 tonn i fjor.

Norske 2

En av årsakene til at mindre fisk leveres i Danmark er at færre norske båter fisker i Skagerrak. Arendalsbåten Kjellsvik er en av dem som har blitt et sjeldnere syn i Danmark.

 

 

Import av fryst sei økte

For sei er situasjonen den motsatt. Både kvantum losset i danske havner falt, og den totale importen av fersk sei fra Norge falt. I fjor ble det importert 3.445 tonn fersk norsk sei, mot 4.775 tonn i 2013.  En del av dette ble kompensert ved at importen av fryst norsk sei økte fra 149 tonn i 2013 til 515 tonn i fjor. Selv om norske fiskefartøyer i fjor bare losset 165 tonn hyse i danske havner, ned fra 332 tonn året før, økte likevel eksporten av fersk hyse fra 7965 tonn i 2013 til 8606 tonn i fjor.

 

Det er flere årsaker til at norske båter leverer mindre fisk i danske havner. En er at flere båter enten er solgt, eller har blitt satt inn i annet mer lønnsomt fiske enn trålfiske i Skagerrak. En like viktig årsak er at det har vært mindre sei tilgjengelig lengst sør, og da blir det mer fornuftig å sende fersk fisk med bil til Danmark, enn å gå til dansk havn for å levere fisken.

 

Prisgevinst på auksjon

I perioder med lave torskepriser er det også mindre å hente i form av prisgevinst på danske auksjoner. Selv om prisene normalt er høyere enn de fiskerne får ved å levere i Norge, er gevinsten mindre når fiskeprisene er lave. Samtidig har prisen på diesel vært høy de siste årene. Dette sammen med det faktum at det tar tid å gå til dansk havn har nok vært medvirkende til at en del fartøyer som tidligere har vært gjengangere i danske havner har foretrukket å levere i Norge.

 

Det gjenstår nå å se om høyere hvitfiskpriser kombinert med lavere drivstoffutgifter over tid kan gjøre det mer lønnsomt å levere i Danmark. Levering av fersk fisk med bil medfører at fisken som oftest er mindre fersk når den selges på auksjon. For danske foredlingsbedrifter, som trenger større kvantum med fisk, er det ofte liten forskjell på ferskhet om fisken sendes direkte fra Norge, eller om den går losses i Danmark og kjøpes på auksjon.

Norske 3

Katla sto for mye av de norske flatfisklandingene i Danmark. Båten er nå solgt til Nord-Norge.

 

 

Forbruk dekkes av økt pris

Minst like viktig er endringene i styrkeforholdet mellom norske og danske kroner. I fjor fikk norske fartøyer i snitt 24,10 danske kroner for torsk levert i Danmark. Den danske kronen er for tiden cirka fem prosent sterkere mot norske kroner enn for ett år siden. Med nåværende kurs tilsvarer 24,10 kroner 28,34 norske kroner. Med snittkursen i fjor tilsvarte 24,10 danske kroner 26,96 norske kroner. For de fleste fartøyer betyr dette i praksis at dieselkostnadene ved å gå til Danmark langt på vei dekkes inn av verdiøkningen på danske kroner.

 

Norske fartøyers leveringer av fisk i Danmark 2010 – 2014

Art 2010 2011 2012 2013 2014
Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn
Kolmule 1.897 1.029 2.418 65.081 130.259
Brisling 657 . . . 715
Breiflabb 122 58 25 47 39
Hvitting 14 7 26 12 20
Hyse 243 168 336 302 165
Lysing 177 195 256 295 341
Lange 100 74 80 91 68
Lodde . 42.935 31.385 7.786 9.448
Lyr 43 22 25 20 27
Makrell 31 24 33 102 127
Sei 5.583 3.738 2.269 3.298 2.682
Piggvar 3 3 4 3 1
Rødspette 84 217 152 136 45
Rødtunge 10 11 13 8 4
Sild 24.651 17.400 23.278 24.253 29.905
Øyepål 7.329 576 1.108 809 3.694
Strømsild . . . 40 512
Sølvtorsk . . . 0 71
Tobis . 1.401 . 380 19.770
Torsk 1.294 810 882 735 619
Totalt inkl. andre arter 42.348 68.724 62.344 103.505 198.588

Kilde: Fødevarestyrelsen

 

 

Gjennomsnittlig pris for fisk levert av norske fartøyer i Danmark

Art 2010 2011 2012 2013 2014
DKR/KG DKR/KG DKR/KG DKR/KG DKR/KG
Kolmule 1,61 1,61 2,15 2,11 1,38
Brosme 14,62 14,45 16,38 14,51 15,70
Blålange 9,95 19,60 0 . .
Reker 33,69 59,55 0 24,87 54,59
Glassvar 10,72 18,02 6,73 . 11,19
Breiflabb 41,35 40,78 38,20 38,92 39,78
Kveite 76,95 89,80 92,54 87,24 97,60
Hvitting 6,65 7,81 4,59 8,07 9,84
Sjøkreps 70,17 89,68 53,16 47,29 71,57
Hyse 11,20 12,03 10,88 12,47 13,68
Lysing 11,70 13,08 13,10 11,67 13,54
Lange 12,86 13,99 12,99 12,58 14,19
Lodde . 2,12 1,77 2,39 1,64
Lyr 21,71 23,59 22,77 24,44 23,06
Makrell 3,98 1,31 3,07 1,26 1,09
Sei 10,82 11,65 12,00 9,99 11,54
Pigghå 9,70 15,23 16,67 17,84 15,8
Piggvar 86,14 72,49 60,20 73,15 88,74
Rødspette 9,54 13,14 10,91 11,31 11,25
Rødtunge 27,24 42,00 34,53 38,34 31,52
Sild 3,68 5,98 5,69 5,01 4,18
Slettvar 48,35 56,29 48,03 55,80 50,43
Øyepål 1,75 1,56 0 0 1,67
Strømsild . . . 0 1,60
Sølvtorsk . . . 0 1,57
Tobis . 0 . 0 1,59
Torsk 23,93 26,28 24,60 24,54 24,10
Tunge 95,79 112,88 95,18 89,33 0

Kilde: Fødevarestyrelsen