Vetrinærinstituttet melder om lite funn av virus på vill laksefisk etter nye undersøkelser.


( 06.06.2014 )

Veterinærinstituttet har testet tilbakevandrende stamfisk fanget i ferskvann. Hovedsakelig laks, men også noe sjøørett og røye. Disse artene er blitt testet for elementer som forårsaker pankeassykdom (SAV), infeksiøs lakseanemi (ILAV), infeksiøs pankreasnekrose (IPNV), bakteriell nyresyke (Renibacterium salmoninarum) og furunkulose (Aeromonas salmonicida). Kun én fisk viste positive resultater for IPNV.

 

Testene er i samsvar med tidligere undersøkelser. Resultatene tyder på at screening av sjøørret for disse virusene er en dårlig indikator på smittepress fra fiskeoppdrett. Veterinærinstituttet påpeker også at ørreten kan være mer motstandsdyktig mot disse sykdommene enn laks.

Det ble ikke påvist SAV hos villaks eller rømt oppdrettslaks. Det ble derimot påvist PRV hos 16 % av sjølaksen fra de tre nordligste fylkene. Hele 85 % av den rømte oppdrettslaksen var infisert med PRV, i motsettning til 8 % av villaksen.

 

Du kan lese hele rapporten her.