EU-Kommisjonen støtter det norskinitierte europeiske forskningsprogrammet på hav, JPI Oceans.


( 20.05.2011 )


[raw]

Dermed slutter Kommisjonen seg til de i alt 17 landene som ønsker å være med på å utvikle en felles plattform for bærekraftig bruk av havets ressurser og for teknologiutvikling, samtidig som hensynet til det marine miljøet ivaretas.

-Med dette har vi kommet et godt stykke videre i arbeidet med å få synliggjort betydningen av økt kunnskap om havene for å løse viktige globale utfordringer som miljø, nok og sunn mat og fornybar energi, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Norge, representert ved Kunnskapsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Norges forskningsråd, tok i 2010 initiativ til å etablere et fellesprogram for havforskning, et såkalt Joint Programming Initiative. Målet med fellesprogrammene er å samle nasjonal forskningsinnsats for bedre å utnytte felleseuropeiske forskningsmidler og gi svar på store felles samfunnsutfordringer. Det er EUs konkurranseevneråd som vil gi endelig grønt lys for programmet. Det er ventet at dette vil skje i løpet av tredje kvartal i år.

-Det er strategisk viktig for Norge å få til økt samarbeid om forskning på hav i Europa. Kommisjonens støtte til programmet er viktig for å få gjennomslag også i konkurranseevnerådet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Norge har sammen med Belgia og Spania ledet arbeidet med å utvikle JPI Ocean. Et sekretariat, under norsk ledelse, har sikret deltakelse fra mange land og beskrevet hva som skal oppnås med programmet og hvordan det skal styres.

[/raw]