Rederiet Mirsel AS har fått omgjort et avslag på erverv av fartøy. Bakgrunnen for at søknaden ble avslått er at «nybygget» er vurdert å ha en total lastekapasitet som overstiger 500 m³.

I vurderingen av total lastekapasitet hadde Fiskeridirektoratet region Nordland kommet til at lastetank, som i GA-tegning (og søknad) er angitt som ensilasjetank (totalt 75,37 m³), skal regnes inn i det totale lasteromvolumet. Dette som følge av at det aktuelle rommet på en enkel måte vil kunne tas i bruk som ordinært lasterom.

Samtidig sier forskriften som kom i 2018: «Rom for biprodukter, som f.eks. lever, rogn og torskehoder, melrom, rom for inntak av fisk eller for slog, blødetank, rom for bearbeiding av fangsten, ensilasjetanker, vannballasttanker, islagre og isrom, redskapsrom og rom for øvrig som ikke lovlig kan nyttes til føring av fangst, skal ikke tas med i beregningen».

Siden avslaget ikke var som følge av at regelverket var feiltolket, og de måtte benytte advokat i ankeprosessen, har advokaten fremmet krav overfor direktoratet om dekning av over 100.000 kroner, inkludert moms, i utgifter til advokat.