Norge, EU, Færøyene og Island er enige om forvaltningen av kolmule i 2010. Bestandssituasjonen for kolmule er fremdeles preget av sviktende rekruttering og kyststatene har derfor avtalt en reduksjon av kvoten for 2010.


( 23.10.2009 )

[raw]

Totalkvoten for kolmule for 2010 blir på 540.000 tonn. Dette er en reduksjon fra 2009, da totalkvoten var 590.000 tonn. Innenfor denne kvoten vil partene i NEAFC legge til rette for en avsetning for andre lands fiske i internasjonalt farvann.

 

Den norske kvoten blir på 130.443 tonn. I tillegg kommer kvoter som Norge bytter til seg i bilaterale avtaler senere i høst. Partene er enige om å videreføre den felles forvaltningsplanen som ble vedtatt i 2009. I følge ICES er forvaltningsplanen i tråd med føre-var-prinsippet.

 
Kyststatsavtalen sikrer norske fartøy videreføring av adgangen til EU-sonen. Til neste år vil norske fartøy kunne fiske 68 % av den norske kvoten i EU-sonen. Norske fartøys adgang til å fiske i Færøysk sone er noe økt for 2010.

[/raw]