Det er ble i går gjennomført ekstraordinære prisdrøftelser mellom Norges Råfisklag og fiskeindustrien representert ved Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL). Drøftelsene ble gjennomført etter forrige ukes anmodning om dette fra FHL. I en pressemelding forklarer Råfisklaget hvorfor de ikke kunne akspetere endiringer i prisene.


( 20.01.2009 )

[raw]

Det ble ikke oppnådd enighet om noen endring av minsteprisene. Etter bruddet i prisdrøftelsene, vil gjeldende minstepriser for torsk bli videreført i vintersesongen. Råfisklaget begrunner sin avgjørelse med å henvise til en uttalelse fra Riksmeklingsmannen som måtte tre inn for å få på plass en løsning da det sist ble forhandlet om misntepriser:

 

Gjeldende minstepriser for torsk ble fastsatt etter forslag fra meklingsnemnda 15. desember ifjor. Nemnda uttalte da blant annet:”…Nemnda vil presisere at det kan virke uheldig med for dramatiske endringer i nivået på minsteprisene, noe som i seg selv vil kunne skape ytterligere usikkerhet i markedene. I forbindelse med at det er mange usikre ytre rammebetingelser, bør prising ta hensyn til langsiktighet og forutsigbarhet. Samtidig er rammebetingelsene, især i forbindelse med finanskrisa, uoversiktlig og vil kunne skape ubalanse i markedet uansett det nivået som nå settes for minsteprisene. Dette innebærer at partene må være villig til fornyede prisdrøftelser dersom finans- og valutaforhold endres dramatisk i perioden.… ” (Kilde: www.riksmeklingsmannen.no)

 

Råfisklaget kan ikke se at forholdene har endret seg vesentlig i perioden etter meklingsnemndas kjennelse. Totalt ble minsteprisene for torsk redusert med mellom 10 og 15 prosent i løpet av 2008. I praksis vil imidlertid fiskerne i gjennomsnitt oppleve en prisnedgang for torsk på ca. 25 prosent i forhold til prisene som ble betalt vinteren 2008, skriver Norges Råfisklag.

 

Fisket har ifølge Råfisklaget vært sterkt værhindret fra midten av desember og hittil i år, noe som har gjort at fisket ikke har kommet skikkelig i gang. Landingene av fisk er så langt vesentlig lavere enn til samme tid i fjor. Samtidig er lageret av fryst fisk på fiskers hånd, vesentlig redusert etter årsskiftet.

 

Råfisklaget vil videreføre den konstruktive dialogen med FHL og NSL om innrettingen av regjeringens tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen, som offentliggjøres 26. januar. Det vil også bli ført en dialog med industriens og fiskernes organisasjoner om behovet for reguleringer av fisket hvis det oppstår avsetningsvansker for fiskeflåten.

[/raw]