Fra oktober av ble det gjort en rekke endringer i danske regler for fiske etter torsk i Skagerrak og EU-farvann i Nordsjøen. Hensikten er størrelsen på torskekvoten i disse farvann blir harmonisert til de nivåer som gjelder for Skagerrak.

Etter Brexit har danske fiskefartøyer mistet store fiskeområder i Nordsjøen. Mange fartøy har fisket helt opp til nord for Shetland. Nå har de ingen adgang til britisk sone. I praksis har danskene nå bare adgang til Skagerrak og mindre områder (EU delen av ICES område 4b) i helt sør i Nordsjøen. Det er i nord, i området Storbritannia har lukket for EU-båter at danskene har hatt de største fangstratene for torsk.

Fartøyer som fisker med 119 mm eller større masker vil, om de har fanget mindre torsk enn fem prosent i perioden 2017 – 2019, kunne søke om å bli fritatt fra de nye reglene. Dette gjelder også om de grunnet verkstedsopphold, har nytt fartøy eller del andre forhold ikke har fangstdata for hele perioden.

Til nå har det også vært en regel at fartøyene skal ha et minimum av torskekvote for å unngå at bifangsten på en tur overstiger denne. Fra 1. desember bortfaller dette kravet som har krevd at fartøyet har hatt en tilgjengelig kvote på 500 eller 1000 kilo avhengig fartøyets lengde, samt 10 prosent av fartøyets kvote tilgjengelig ved start på en fangsttur.

Disse reglene er en del av Danmarks nasjonale «torskeplan», og gjelder for alle danske fartøyer som fisker i EU-farvann i Skagerrak eller Nordsjøen. Ved fiske i britisk eller norsk farvann gjelder britiske eller norske regler.