Norges Sildesalgslag har i tett samarbeid med Sjømat Norge laget flere nye, mer fleksible og bedre løsninger for omsetningen av pelagisk fisk i Norge.

I Stortingets behandling av regjeringens melding til Stortinget om en konkurransekraftig sjømatindustri var det slått fast at Fiskesalgslagsloven skal bestå i sin helhet. Stortinget påpekte også viktigheten av at salgslagene var sitt betydelige ansvar bevisst for å sikre effektive og gode markedsplasser med like konkurransevilkår for alle aktører. Det ansvaret tar Sildelaget hver dag, og det skal vi fortsette med fremover. Godt utformede auksjoner var påpekt i Tveteråsutvalget som en veldig effektiv metode for omsetning av en knapphetsgode som fisk, men også spotsalg og kontrakter er mulig under dagens regelverk. I godt samarbeid med våre partnere på både fiskerog kjøpersiden utvider Sildelaget nå omsetningsmulighetene.

I Sildelagets kontinuerlige jobb med å effektivisere omsetningen av pelagisk fisk, er et av hovedmålene selvfølgelig å få den beste prisen i markedet for fiskerne, men uten en sterk og lønnsom landindustri blir den jobben vanskeligere. Norge er et langstrakt land, aktørene på kjøpersiden er forskjellige i størrelse og aktivitet, og Sildelaget mener at de som vil skal få tak i råstoff til sin bedrift. Sildelaget ønsker å bidra til like konkurransevilkår samtidig som hensynet til tilstrekkelig konkurranse om råstoffet ivaretas.

Foruten auksjonen som sikrer god konkurranse om fisken har leveringsavtaler vært en viktig del av Sildelagets omsetning. Slike avtaler har vært mye brukt for utenlandske fartøyer som i 2015 leverte fisk til norske kjøpere for over 1,35 milliarder kroner. Nå utvides fast levering til også å inkludere såkalte terminmarked-kontrakter. Det betyr at fartøy kan auksjonere hele eller deler av kvoten sin til en kjøper for fremtidig levering. Dette vil fungere som en god prissikring for begge parter i en gitt periode. Kjøperne kan sikre seg større forutsigbarhet i sin produksjon, og fiskerne kan planlegge sine fiskerier med større forutsigbarhet.

I tillegg har Sildelaget og Sjømat Norge utarbeidet et dynamisk minsteprissystem som nå har vært gjeldende på NVG-silda i en prøveperiode. Den felles evalueringen konkluderte med at dette var et godt system for minsteprisfastsettelse. Dynamiske minstepris er nå innført også for nordsjøsild, og begge parter er enige om at dynamisk minstepris skal innføres for makrell i august i år. Modellen med dynamiske minstepriser går enkelt forklart ut på at minsteprisen på for eksempel sild settes som 80 % av markedsprisen på sild over en 14-dagers periode som ender en uke før ny minstepris settes.

Denne fungerende modellen gjør at mindre fartøy med mindre operasjonsmulighet får en mer forutsigbar pris, en forutsigbarhet som også kjøperne foretrekker i deres videre markedsarbeid med fisken. En kontinuerlig dynamisk minstepris basert på markedsprisen minimerer også de tøffe forhandlingene om nettopp minstepris som partene ofte har hatt forut sesongene, før noen visste sikkert hvordan markedet ville bli. Igjen så er dette samarbeidet helt i tråd med ønskene myndighetene hadde i etterkant av rapporten fra Tveteråsutvalget som oppfordret næringsaktørene i felleskap å finne gode løsninger på utfordringer innenfor fiskesalgslagsloven.

For makrell har Sildelaget også, i tråd med ønsker fra kjøperne, innført en mer moderne prisfastsettelse i øre per gram.  Denne forenklingen gjør at tidligere gruppeinndelinger på makrell-størrelse (13 grupper) nå kan reduseres til to. Kjøperne kan i auksjonen by i øre per gram, og igjen oppnå større forutsigbarhet i sine innkjøp. Størrelsen på fisken blir dermed avgjørende for hvilken pris fisker får. Hvis en kjøper byr 2 øre pr. gram på auksjonen, så vil fisker få 10 kr kg om fisken i gjennomsnitt er 500 gram, mens han vil få 9 kr kg om fisken er 450 gram i gjennomsnitt. Foran årets makrellfiske er minsteprisen i øre per gram satt til 1,52 øre. Det betyr at nivået på minsteprisen sammenlignet med det forrige systemet videreføres eller økes moderat for alle størrelsesgrupper. Denne minsteprisen står frem til dynamikken i prisdannelsen innføres i august 2016.

Norges Sildesalgslag er opptatt av at alle kjøperne av pelagisk fisk i Norge skal få anledning til konkurrere om fangstene som omsettes gjennom auksjonen. Et verktøy er da å sette utbudsområder slik at fartøyene med større fangster da inkluderer flere kjøpere når de auksjonerer fangsten. I år der kvotene er reduserte er mange kjøpere veldig opptatt av å være med i konkurransen om råstoff selv om fiskeriene er lengre borte. Det er ingen grunn til å legge skjul på at Sildelagets utbudsreglement til tider er omstridt. Vi er derfor enig med Sjømat Norge om en felles arbeidsgruppe som skal se på utbudsreglementet med tanke på forenkling, fornying og forbedring.

I disse dager har Sildelaget og ute på høring et forslag om å endre betalingsbetingelsene til kjøperne gjennom lagets forretningsregler. I dag er hovedregelen at fisker får oppgjør etter 14 dager mens kjøper har 30 dagers betalingsfrist, samt at kjøper må stille sikkerhet eller garanti for kjøpene sine. I det nye forslaget vil Sildelaget gi kontantrabatt til kjøpere som vil betale raskt. Her er det kostnadsbesparelser for begge parter om denne muligheten tas i bruk.

Norges Sildesalgslag mener det har vært god grobunn for bedre samarbeid mellom salgslagene, fiskerorganisasjonene og industrien i etterkant av Sjømatindustrimeldingen, og vil selvfølgelig gjøre sitt til at det kan bli enda mer og bedre samarbeid for å øke verdiskapningen for alle.

Norges Sildesalgslag er veldig fornøyd med at regjeringen har bevilget ekstra midler til ressursforskning og håper inderlig at en del av disse kommer pelagisk næring til gode.

Norges Sildesalgslag har påpekt ovenfor myndighetene ved flere anledninger at fri markedsadgang til våre største og best betalende markeder, da særlig EU, er det viktigste elementet i å få ut høyere verdiskapning av norske fiskerier totalt.

Dette er et syn som deles av alle salgslagene, fiskerorganisasjonene og kjøpersiden og som næringen i sin helhet vil jobbe sammen med myndighetene å få iverksatt. Godt politisk håndverk i dette området vil gi det beste grunnlaget for vekst i eksporten av norsk fisk.