Fredag 9. oktober undertegnet Norge og Russland fiskeriavtalen for 2016 i Astrakhan, Russland. Avtalen innebærer en torskekvote på 894.000 tonn i Barentshavet.

– Det er viktig at vi har et godt og fungerende fiskerisamarbeid med Russland, og det er gledelig at partene er enige om kvoter for 2016 som sikrer en ansvarlig forvaltning av bestandene i Barentshavet, sier industridirektør Sverre Johansen i Sjømat Norge.

Det er enighet om å videreføre en torskekvote på 894.000 tonn, og bestanden av norsk-arktisk torsk er fortsatt på et høyt historisk nivå.

– Vi mener det er viktig å ha størst mulig stabilitet og forutsigbarhet i kvotenivåene, og slik unngå store svingninger i ressurstilgangen som er krevende for både næringa og markedene. Dette prinsippet har blitt vektlagt i kvotefastsettelsen for 2016, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.

Kvoten for hyse økes til 244 000 tonn, i tråd med høstningsregelen. Gytebestanden for hyse er betydelig oppskrevet i forhold til fjorårets vurdering, noe som gir grunnlag for kvoteøkningen fra 223 000 tonn inneværende år. Kvoten for blåkveite økes fra 19 000 til 22 000 tonn. Det er enighet om at bestanden av blåkveite tåler er liten fangstøkning, etter at kvoten har vært uforandret i flere år.

– For både fiskeflåten og landindustrien er blåkveite en viktig ressurs utenom hovedsesongen på vinteren, og gir god aktivitet og verdiskaping. Vi er derfor glade for at det er grunnlag for å justere blåkveitekvoten opp i 2016, sier Johansen. Partene har i år ikke funnet bestandsmessig grunnlag for å tilrå et loddefiske for 2016. For næringen er dette selvsagt skuffende, etter at det i flere år har vært åpnet for loddefiske i Barentshavet.

– Vi skulle gjerne sett at det var grunnlag for et loddefiske også til neste år, men vi må bare ta de klare tilrådningene fra havforskerne til etterretning, sier Johansen.