Haling av fisk foregår fortsatt hovedsakelig manuelt på mange linefartøy. Et avsluttet prosjekt har ført til en automatisk linehaler som reduserer både mannskapsbelastning og skader på fisken. Samtidig starter ny forskning som skal sammenligne aktuelle halesystemer. Det melder FHF.


( 17.12.2008 )

[raw]

Ved manuell haling brukes høtt (klepp) for å løfte fisk inn i fartøyet. Dette er krevende og belastende for mannskapet og fører til feilslag som skader kvaliteten på fisken, og som også kan gi tap av fisk. Automatisering kan redusere disse problemene. Et nylig avsluttet FHF-prosjekt har videreutviklet et linehalerkort som reduserer behovet for høtting og automatisk avangler og rengjør linen. Dette kan redusere høttskader på råstoffet og samtidig lette arbeidet for fiskerne.

 

Utstyret består blant annet av nyutviklede rekkeruller, nye typer børster og høytrykksdyser. Størrelsen og bredden på rekkerullene er tilpasset for å få fisken inn i fartøyet med minst mulig friksjon. Børstene og vanndysene skal fjerne agnrester og annet smuss fra krok og line.

 

I testfiske etter blåkveite og sei med fartøyet “Josberg” viste avanglingen seg å gi gode resultater. På blåkveite, som er en meget skjør fisk, ble høttskadene redusert med rundt 60 til 70 prosent. På sei ble høttskadene redusert med hele 95 prosent, noe som resulterte i en merpris på seien med 25 øre, slår FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond) fast.

 

Linehaleren har også en godt plassert nødstoppbryter, og allerede i prøvefisket viste nødstoppen seg hensiktsmessig. Dette, sammen med redusert arbeidsbelastning på grunn av mindre høtting, betyr at systemet også fungerer positivt i forhold til helse, miljø og sikkerhet (HMS) på fartøyet. Også under den påfølgende egningen fører systemet til forbedret arbeidsmiljø, med mindre gamle agnrester og mindre lukt.

 

Men forskningen på automatiske linesystemer er ikke avsluttet med dette prosjektet. 26. november startet et omfattende forskningstokt fra Tromsø for å sammenligne forskjellige halesystemer. Autolinefartøyene “Geir”, “Loran” og “Vonar” fisker nå side om side på Nordkappbanken, med en fangst på cirka 10 tonn i døgnet.

 

Hensikten med toktet er å dokumentere de tekniske løsningene som dagen autolineflåte benytter, slik at effekten av de ulike løsningene kan kommuniseres tilbake til næringa. Prosjektet skal gjøre en objektiv sammenligning av de tre eksisterende halesystemene som per i dag eksisterer i autolineflåten, dokumentere ulike arbeidsoperasjoner med hensyn på HMS, og følge fangst tatt under ulike forhold gjennom hele produksjonsprosessen fra hav til konsum.

 

Begge prosjektene er administrert av Norges Fiskarlag på vegne av FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond). Systemet på “Josberg” ble utviklet i samarbeid mellom Lorentzen Hydr Og Mek Verksted og brødrene Fredriksen. Toktet på Nordkappbanken ledes av Lasse Rindahl fra Norges fiskerihøgskole. Landsiden av prosjektet vil i hovedsak bli utført av Møreforskning og Nofima Mat.

[/raw]