Ecoxy AS fra Trondheim har funnet en god nisje i det maritime markedet. De er et av meget få selskaper som er akkreditert til å utføre målinger av et skips utslipp av NOx.


( 16.08.2010 )


[raw]

Rapporten fra disse målingene danner grunnlag for myndighetens beregning av avgift. Målingene er også viktige når det gjelder dokumentasjon av redernes NOx reduserende tiltak, som er avgjørende for rederiets økonomiske støtte fra NOx-fondet.

 

Reglene er i dag slik at nevnte fond dekker inntil 75 prosent av investeringene, begrenset oppad til kr. 100 pr. kg NOx redusert over ett år, som gjøres på et skip for å redusere NOx utslipp. I følge administrerende direktør Bjørn Haukebø i Ecoxy AS er det viktig å merke seg at også utgiftene til målinger av NOx utslippene kan inkluderes i investeringsbeløpet. Det gjelder både målinger som utføres før og etter at NOx reduserende tiltak, som ombygging av motor, installasjon av katalysator og andre former for rensing, er gjennomført.

 

Det er ikke for hvem som helst å foreta målinger av NOx utslipp, som i seg selv er en ganske komplisert og tidkrevende operasjon. Fra og med 1. april i år er det et krav fra Sjøfartsdirektoratet om at alle bedrifter som vil foreta slike målinger, må være akkreditert. Dette ble det varslet om allerede sommeren 2008. Likevel er det i dag bare to norske og to utenlandske selskap som har fått akkreditering til å utføre slike målinger. Det sier litt om kompleksiteten, og hva som kreves for å få denne type godkjenning fra myndighetene.

 

Ecoxy AS var det første norske selskapet som fikk akkreditering fra myndighetene. De er i dag også den ledende aktøren i det norske markedet, i sterk konkurranse med giganter som eksempelvis Germanisher Lloyd og Det Norske Veritas. Direktør Bjørn Haukebø regner med at selskapet i dag har en markedsandel på rundt 50 prosent når det gjelder målinger av NOx utslipp i det norske markedet. Dette er en meget sterk posisjon for en liten høyteknologibedrift fra Trondheim med ni ansatte og en årlig omsetning på 15-20 millioner kroner.

 

-Vi har lagt vekt på å tilpasse oss kunden sitt behov, for raskt å kunne stille opp når målingene skal skje.  I mange tilfeller er det snakk om store investeringer fra rederens side for å få redusert utslippene. Da er det viktig å kunne foreta målinger i løpet av kort tid etter at tiltaket er gjennomført, slik at rederen får sitt tilskudd utbetalt fra NOx-fondet uten unødige forsinkelser, sier Haukebø.

 

Når Ecoxy AS har gjennomført en måling, får kunden en rapport som dokumenterer hvor mye utslipp skipet gir fra seg i forhold til hvor mange tonn drivstoff skipet bruker. Typisk ligger utslippene i området 40 – 100 kilo NOx pr tonn drivstoff. Selskapet har med seg om bord analysatorer og andre kompliserte instrumenter. Selve måleoperasjonen er normalt gjort i løpet av en dag, og skipet må legge fra kai og være i drift i noen timer, fordi utslippene skal måles på flere lastnivåer. Innen 14 dager etter gjennomført måling får rederen en ferdig rapport som viser utslippsresultatene. Det hender at Ecoxy AS også er en samtalepartner når det gjelder søknad om refusjon fra NOx fondet. De har også kompetanse på det området. 

 

Per i dag er alle typer skip i norske farvann, som har en samlet framdriftseffekt på 750 kW eller mer, pålagt å betale NOx-avgift for sine utslipp av NOx, enten til Staten (16,14 kr per kilo eller til NOx-fondet (4 kr pr kilo). De som ikke kan dokumentere sine utslipp, skal benytte såkalte sjablonfaktorer, som i de fleste tilfeller (erfaringsvis 8 av 10) ligger en del over faktisk utslipp.

 

Årsaken til at myndighetene stiller slike strenge krav til de som skal foreta målinger av NOx utslipp, er flere. For det første er det snakk om et komplisert regelverk man skal forholde seg til. Dernest er det avanserte måleprosedyrer som utføres, som krever at selskapet som skal foreta slike målinger, må ha et sterkt fagmiljø på dette feltet. Når det gjelder Ecoxy AS innehar selskapet slike kvaliteter. De holder til i Trondheim, har teknisk personell på ingeniør og sivilingeniørnivå hvorav tre har doktorgrad. Selskapet har også et nært samarbeid med NTNU.

 

I følge administrerende direktør Bjørn Haukebø er utsiktene for selskapet rimelig gode. De jobber i et spennende marked, på et felt der det er forventet vekst de nærmeste årene. Vekst har også Ecoxy AS opplevd den siste tiden, og Haukebø regner med at de kommer til å øke staben i nærmeste fremtid.

[/raw]