Elektrobedøving av torsk om bord på tråler kan gjøre det mulig å prosessere fisken raskere, gi bedre utblødning, og føre til bedre filetkvalitet.


[raw]

I en studie ble elektrobedøving inkludert som et alternativt trinn i prosesslinjen om bord på ferskfiskog frysetråleren M/S Skaidi. Elektrobedøveren ble plassert mellom mottaksbingen og sløyemaskinen.

 

Raskere håndtering, bedre utblødning
Elektrobedøving førte til at torsken raskt ble roet ned, og at den forble rolig inntil sløying. Forsøkene viste at elektrobedøving av fisk om bord kan åpne for raskere og enklere prosessering av trålfisk, noe som kan føre til bedre utblødning med påfølgende høyere kvalitet. For konsistent, godt resultat må imidlertid prosessflyten bedres gjennom endrede driftsrutiner etter at fangsten er overført til mottaksbingen.

 

Det ble ikke funnet negative konsekvenser av bedøvingen, så som nedtapping av fiskemusklenes energireserver (ATP og glykogen), surhet, muskelsammentrekninger, tidligere dødsstivhet (rigor mortis) eller bloduttredelser i fiskekjøttet. Det ble heller ikke vist negative effekter på vanninnhold, sensorisk bedømmelse (kvalitetsindeksmetoden, QIM), filetspalting eller produktkvalitet for øvrig.

 

De strømparametre som ble benyttet i forsøket, gjorde imidlertid ikke fisken bevisstløs lenge nok etter bedøvingen. Av hensyn til fiskevelferden må derfor disse parameterne optimaliseres.

 

Om prosjektet
Forsøkene ble gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med mannskapet på M/S Skaidi, teknologileverandøren SeaSide og Aker Seafoods. Forsøkene inngikk i det brukerstyrte innovasjonsprosjektet (BIP) “Superfersk fisk med riktig kvalitet”, i et samarbeid mellom SINTEF Fiskeri og havbruk, Norges Fiskarlag og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) på vegne av forskningsfondet FHF. Prosjektet er finansiert av Matprogrammet i Norges Forskningsråd sammen med FHF.

[/raw]