Det er dyrt å ikke lære seg hvordan Kystfiskeappen fungerer. Skipper Mariuz Stempel fikk et overtredelsesgebyr på 12.000 kroner og rederiet Shell Fish AS, som eier sjarken Trænfjord, et gebyr på 100.000 kroner for brudd på forskrift om kystfiskeappen.

Årsaken til overtredelsesgebyrene var en kontroll Fiskeridirektoratet region Nordland foretok av landing fra fartøyet «Trænfjord» til Sufi Ramberg 8. april i år. Kontrollen avdekket at fartøyet ikke hadde sendt korrekt landingsmelding i kystfiskeappen.

I forkant av kontrollen hadde førsteinspektøren i region Nordland informert inspektørene om mangelfulle rutiner ved sending av landingsmeldinger (LND) fra «Trænfjord» tidligere. Det var observert at fartøyet ikke hadde sendt LND siden 29.mars. Både skipper og reder hadde i denne anledning fått muntlig veiledning rundt rapporteringskravene flere ganger, senest 05. april.

Om bord på «Trænfjord» den 08.04 var det et mannskap på tre personer, alle med polsk nasjonalitet. Inspektør konfronterte skipper med hvorfor det ikke var sendt LND-melding. Skipper opplyste at det hadde vært litt problemer med nettet, men at dette var ordnet og melding var sendt.

Inspektøren benektet dette og ba skipper hente utstyret som LND var sendt med. Skipper viste da frem et nettbrett som hadde Kystfiskeappen installert. Da skipper åpnet applikasjonen og valgte fartøyet «Trænfjord» fant de ingen melding for denne landingen. Skipper virket overrasket og sa at han var helt sikker på at han hadde sendt melding. Han sjekket deretter neste fartøy som lå i listen i appen; «Trollfjell» N-3-TN. Det viste seg da at LND-melding på 8 500 kilo, den 08.04.2021, var sendt på dette fartøyet.

Inspektøren informerte skipper om at det var hans plikt og ansvar å ha fungerende utstyr om bord, samt å påse at LND-melding sendes i samsvar med regelverket. Skipper ble informert om at det ville bli skrevet en rapport på forholdet. Fangsten fra «Trænfjord» ble innveid 10 455 kilo torsk. Da det ikke var sendt LND-melding for fartøyets fangst ble avviket 100 prosent. To dager etter kontrollen sendte skipper igjen innmelding på feil fartøy, men på Trænfjord i etterkant. Den 14,45 meter lange fiskebåten eies av Geir Anders Sjøset, som blant mange styreverv også er styreleder for Arctic Fish Export AS på Træna.