-I debatten rundt streiken har enkelte maskinister uttrykt at de ikke ønsker å framstå som kravstore. Jeg ønsker å presisere at når vi kommenterer de økonomiske kravene, så forholder vi oss til de krav som Det norske maskinistforbund og dets tariffutvalg har fremmet i årets tariffrevisjon, sier Audun Maråk, adm. dir. i Fiskebåtredernes Forbund.


( 27.10.2008 )

[raw]

-Vi mener at maskinistforbundet og dets tariffutvalg er kravstore. For å belegge dette velger vi nå å gjøre kjent de mest aktuelle kravene som Det norske maskinistforbund har fremlagt, sier Maråk i Fiskebåtredernes Forbund.

 

Hovedkravene fra maskinistforbundet ble formulert slik:
“1. Det gis et generelt tillegg. Dette skal gjelde på alle kronesatser.
2. Det kreves generelt 1,4 lott for maskinsjef og 1,2 lott for 1. maskinist for snurpere og øvrige fiskefartøy.
3. § 27 b, c og d nye avsnitt: Utover ovenstående skal maskinsjefen og 1. maskinist ha en opptrapping på 0,05 % etter henholdsvis 2, 4, 6, 8 og 10 års ansiennitet.”

 

-Maskinistforbundet hadde også flere andre krav, sier Maråk.

 

-Det er summen av pkt 2 og pkt 3 som innebærer at lott til maskinsjef kreves økt med 65 prosent (de aller fleste maskinsjefer har lang ansiennitet), mens lott til 1. maskinist kreves økt med inntil 45 prosent. I tillegg har Det norske maskinistforbund fremsatt ytterligere økonomiske krav. Mange maskinister har avtalte særvilkår som innebærer at de er lønnet utover tariff, så i praksis vil nok disse to lottkravene alene innebære inntektsøkninger på 30-40 prosent. I forhold til det alle andre yrkesgrupper har akseptert i lønnstillegg er dette drøy kost, sier Maråk til fiskebat.no

 

-Vi konstaterer at maskinistforbundet nå finner det opportunt å redusere inntrykket av sine lønnskrav. Det forstår vi godt. Når vi har valgt å kommentere disse kravene, så er det fordi maskinistforbundet har hevdet at Fiskebåt ikke gjengir kravene korrekt. Som det fremgår av kravene omfatter begge lottkrav også ringnot (lott i ringnot fastsettes i §27b). I vår posisjon er vi nødt til å ta hensyn til alle stillingskategorier om bord i fartøyene, og alle redskapsgrupper. Samtidig er vi opptatt av å ivareta hensynet til at alle parter skal ha en trygg arbeidsplass å gå til også i fremtiden. Vi er også nødt til å ta hensyn til det faktum at Sjøoffisersforbundet og Sjømannsforbundet har akseptert en lønnsjustering på i underkant av 6 prosent. Vi er naturligvis fullt klar over at vi må være konkurransedyktig i lønns- og arbeidsvilkår. Ringnotflåten har så langt ikke hatt problemer med å rekruttere maskinister, fortsetter lederen i Fiskebåtredernes Forbund..

 

-Til slutt; Fiskebåtredernes Forbund ønsker å unngå en ytterligere spissing av konflikten og vil derfor være tilbakeholden med å kommentere saken i pressen de nærmeste dagene, sier Maråk, som håper alle parter vil forsøke å bidra til en løsning av konflikten, ikke minst av hensyn til arbeidssituasjonen om bord i fartøyene. Ingenting vil være bedre enn om det siste utspillet fra maskinistforbundet skal kunne oppfattes som en vilje til bevegelse. Tradisjonelt har det vært et godt forhold mellom Fiskebåt og arbeidstakerorganisasjonene. Vi ønsker at det skal være tilfellet også i fremtiden, og er åpen for konstruktive løsninger, avslutter Maråk.

[/raw]