En oversikt over 11 tilfeldig valgte lakseforedlere og sju hvitfiskforedlere viser et dramatisk fall i lønnsomhet fra 2011 til 2013. En sammenligning av driftsresultater og utvikling i andel lønnskostnader i perioden 2011 – 2013 viser at lønnskostnadene blir stadig mer tyngende for de aller fleste bedrifter.


( 25.11.2014 )

Høye råvarekostnader har fått skylden for dårlig lønnsomhet hos lakseforedlerne. Det er nok noe riktig, men lakseprisen var relativ høy i 2011, lav i 2012 og kjempehøy i 2013. En oversikt over et knippe bedrifter som foredler laks og ørret, viser en voldsom vekst i andelen lønnskostnader i samme periode. Lakseprisen er lik for alle. Økningen i øvrige kostnader er mer avgjørende for om norske foredlingsbedrifter skal være konkurransedyktige.

 

Regnskapstallene fra Brønnøysund gir ikke noe helt nøyaktig bilde, men en svært god indikasjon av utviklingen. I oversikten nedenfor er posten vareforbruk trukket fra brutto salgsinntekter. En ser da hvor mye lønnskostnader utgjør av salgsinntekter fratrukket vareforbruk.

 

Andelen lønnsutgifter av omsetningen fratrukket vareforbruk økte i snitt fra 43 prosent til 55 prosent fra 2011 til 2013. Det innebærer at andelen av netto driftsinntekter (fratrukket vareforbruk) som gikk til lønnskostnader økte med nesten 28 prosent på tre år. For enkelte av bedriftene er tallene dramatiske. Hele 70 prosent av driftsinntektene etter fradrag av vareforbruk går til dekning av lønnskostnader.

 

Det er flere årsaker til økningen. For noen skyldes det økte kostnader til vikarer etter innføringen av Vikarbyrådirektivet, mens for andre økte lønninger generelt.

 

Tabell: Andel lønnsinntekter av driftsinntekter fratrukket varekostnader

Bedrift 2013 2012 2011
Norsk Sjømat AS 52 % 50 % 41 %
Nordlaks produkter AS 60 % 49 % 50 %
Lerøy Fossen AS 62 % 53 % 48 %
Salmon Brands AS 27 % 16 % 4 %
Sotra Fiskeindustri AS 59 % 47 % 45 %
Isfjord Norway AS 70 % 62 % 56 %
SMP Stabburet Marine P AS 59 % 57 % 43 %
Brødr Remø AS 51 % 37 % 33 %
Vågen Seafood 66 % 49 % 32 %
Hansens Røkeri AS 52 % 50 % 52 %
Troll Salmon AS 70 % 53 % 51 %
Snitt per bedrift 57 % 48 % 41 %

 

 

Hvitfisk / miks
Bedrift 2013 2012 2011
Lofotprodukt AS 44 % 40 % 46 %
Brdr. Hjønnevåg AS 53 % 55 % 53 %
Ferdigmat AS 54 % 51 % 56 %
Grøntvedt Pelagic AS 31 % 27 % 30 %
Modolv Sjøseth Fisk AS 52 % 32 % 17 %
Røst Sjømat AS 30 % 29 % 23 %
John Greger AS 58 % 40 % 34 %
Totalt 46 % 39 % 37 %

Kilde: Proff.no/Brønnøysundregistrene

 

Fra overskudd til underskudd

Driftsresultat i prosent av omsetning påvirkes kraftig av svingende råvarekostnader. Bedrifter som driver foredling av fisk beregner en margin på toppen av råvarekostnader til dekning av lønn, administrasjon og andre utgifter. En beregning av hva driftsresultat er i prosent av driftsinntekter fratrukket varekostnader, forteller mye om en bedrifts lønnsomhet.

 

Oversikten viser at driftsresultat i prosent av driftsinntekter fratrukket varekostnader samlet for bedriftene har gått fra positiv på 20 prosent i 2011 til negativt på to prosent i 2013. I 2011 hadde alle 11 bedriftene positivt driftsresultat. I 2013 er det bare seks av bedriftene som går med overskudd.

 

For laksebedriftene har samlet driftsresultat falt fra et positivt resultat på 137 millioner kroner i 2011 til minus 16 millioner kroner i fjor. Tilsvarende for de sju bedriftene som foredler annen fisk viser tallene en samlet fall i driftsresultat fra 61 millioner kroner til 26 millioner kroner.

 

Tabell: Driftsresultat av driftsinntekter fratrukket vareutgifter

Bedrift 2013 2012 2011
Norsk Sjømat AS 4 % 16 % 29 %
Nordlaks produkter AS -24 % 2 % 5 %
Lerøy Fossen AS 12 % 22 % 27 %
Salmon Brands AS 11 % 9 % 4 %
Sotra Fiskeindustri AS -1 % 20 % 24 %
Isfjord Norway AS 3 % 10 % 21 %
SMP Stabburet Marine P AS -13 % -3 % 13 %
Brødr. Remø AS -30 % 0 % 9 %
Vågen Seafood -22 % 25 % 39 %
Hansens Røkeri AS 17 % 22 % 17 %
Troll Salmon AS 2 % 26 % 24 %
Snitt per bedrift -3 % 11 % 18 %

 

 

Hvitfisk / miks
Bedrift    2013    2012 2011
Lofotprodukt AS 9 % 8 % -6 %
Brdr. Hjønnevåg AS 4 % 11 % 11 %
Ferdigmat AS -1 % 6 % -8 %
Grøntvedt Pelagic AS 28 % 37 % 38 %
Modolv Sjøseth Fisk AS -34 % 0 % 45 %
Røst Sjømat AS 20 % 28 % 40 %
John Greger AS -47 % 15 % 24 %
Snitt per bedrift -3 % 15 % 22 %

Kilde: Proff.no/Brønnøysundregistrene